Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. rujna 2022.

Na temelju članka 32, stavka 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 41/20) te Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/2019), Župan Krapinsko-zagorske županije donosi,

PROCEDURU

zaprimanja, provjere i plaćanja računa

Članak 1.

Ovim aktom utvrđuje se procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa i e-računa (u daljnjem tekstu: računa) u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Članak 2.

Zaprimanje računa, njihova provjera i pravovremeno plaćanje provodi se po slijedećoj proceduri.

AKTIVNOST OPIS AKTIVNOSTI ODGOVORNOST ROK
1. Zaprimanje računa Računi se zaprimaju u pisarnici (računu u papirnatom obliku, e –računi u elektronskom koji se zatim ispisuju), te se na svakog od njih stavlja prijemni štambilj i upisuje se datum prijema Službenici pisarnice Najviše 2 radna dana
2. Razvrstavanje i dostava po upravnim odjelima Nakon što se računi razvrstaju po upravnim odjelima u čijem je djelokrugu rada predmet računa, isti se dostavljaju nadležnim pročelnicima. Službenici pisarnice 1 dan
3. Računska i suštinska kontrola računa Nakon što se zaprimi račun i provjeri da li je u nadležnosti upravnog odjela (u protivnom se vraća u pisarnicu), pristupa se računskoj provjeri (točnost iskazanih iznosa na računu) te zatim i  suštinskoj provjeri računa:

·         odgovara li isporučena roba/usluge/radovi vrsti, količini, kvaliteti, rokovima i ostalim specifikacijama iz ugovora/narudžbenice/ponude, čija referenca mora biti i navedena na računu.

·         kompletira se račun sa pripadajućom dokumentacijom u obliku otpremnice ili sl., izvještaja o obavljenoj usluzi kada je riječ o računima za usluge, narudžbenicom ili ugovorom te drugim dokumentima.

·         Provjerava se jesu li osigurana proračunska sredstva za plaćanje računa te se na računu navede proračunska pozicija koja će se teretiti.

Ukoliko su kontrolom uočene nepravilnosti, račun se vraća u pisarnicu i u slučaju e-računa, pristupa se ishođenju e-odobrenja („stornu“ računa).

Ukoliko nema nepravilnosti, pročelnik odobrava svojim potpisom ispravnost računa i predaju na plaćanje u upravni odjel nadležan za plaćanje računa.

Pročelnik nadležnog UO u suradnji sa djelatnikom UO zadužen za preuzimanje/ praćenje roba/ usluge/radova koji su predmet računa Najviše tri dana od zaprimanja računa
4. Dostava računa u upravni odjel nadležan za plaćanje računa Po odobrenju računa, isti se dostavljaju u upravni odjel nadležan za plaćanje računa Djelatnik/ca upravnog odjela Najviše 2 dana
5. Formalna kontrola računa Po zaprimanju računa i nakon provjere je li provedena suštinska kontrola računa (potpis pročelnika UO u čijoj je nadležnosti račun) vrši se matematička i formalna kontrola računa u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima:

·         da li je iznos na računu u skladu s ugovorenim iznosom,

·         da li su ispravno navedeni nazivi i adrese,

·         postoji li referenca na ugovor/narudžbenicu,

·         da li je naveden broj računa,

·         datum izdavanja i valuta plaćanja računa,

·         stopa PDV-a

i dr.

Ukoliko je račun dostavljen nakon roka dospijeća, račun se vraća u nadležni UO te pročelnik istog ili djelatnik zadužen za praćenje računa unutar UO, sastavlja kratko pisano obrazloženje te ga ponovno vraća u upravni odjel zadužen za plaćanje računa.

Referent-likvidator Najviše dva dana
5. Davanje naloga za plaćanje Po formalnoj kontroli računa, pročelnik upravnog odjela nadležnog za plaćanje računa daje nalog za plaćanje u skladu s datumom dospijeća. Pročelnik upravnog odjel nadležan za plaćanje računa Unutar roka dospijeća računa
6. Plaćanje računa Nakon davanja naloga za plaćanje pročelnika, a prije samog plaćanja, pribavlja se i suglasnost župana u sklopu dnevnog izvještavanja, te se u konačnici vrši plaćanje u roku dospijeća Referent- likvidator Unutar roka dospijeća računa
7. Predaja računa u knjigovodstvo Nakon plaćanja računa isti se predaje djelatnicima na poslovima knjigovodstva radi evidentiranja u računovodstveni sustav Referent- likvidator Na dan plaćanja, najkasnije slijedeći dan

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Procedure prestaje važiti Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa Kl. 470-04/13-14/02, URBROJ: 2140/01-02-13-2 od 28. veljače 2013. g.

Ova Procedura stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N 
Željko Kolar