Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. svibnja 2021.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

KLASA: UP/I-943-04/20-01/250
URBROJ: 2140/01-14-02-02-21-6
Donja Stubica, 11. svibnja 2021.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)  u predmetu Hrvatske ceste d.o.o. – potpuno izvlaštenja nekretnina u k.o. Donja Stubica, a radi rekonstrukcije državne ceste DC 307, dionica: 001 Mokrice – Donja Stubica, donosi  

Z A K L J U Č A K

1. Upisanim suvlasnicama nekretnine Blažu Huljaku, Pustodol 30, Ivanu Huljaku, Pustodol 29 i Stjepanu Huljaku, Pustodol te upisanom posjedniku nekretnine Vladimiru Kraševcu, St. Toplice, V. Šipeka 98 odnosno njegovim nasljednicima, a čije stvarno prebivalište odnosno boravište nije poznato, imenuje se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Josipa Petrovića iz Zlatara, Kaštelska 4.

2. Privremeni zastupnik zastupat će osobe iz točke 1. izreke ovog rješenja u postupku potpunog izvlaštenja nekretnine označene sa k.č.br. 402/2 k.o. Donja Stubica, (zemljišno knjižno stanje),površine 78 m2, a što odgovara nekretnini označenoj sa k.č.br. 1580/2 k.o. Donja Stubica (katastarsko stanje), po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, a sve radi rekonstrukcije državne ceste DC 307, dionica 001: Mokrice – Donja Stubica.  

3. Poziva se privremeni zastupnik prihvatiti povjerene mu dužnosti te ih u svemu savjesno i po zakonu obavljati.

4. Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku.

5.  Privremeni zastupnik ima pravo na nagradu i naknadu troškova ukoliko u roku od 30 dana o dana poduzimanja tražene radnje podnese zahtjev sa priloženim troškovnikom ovom Upravnom odjelu. Troškove zastupanja privremenog zastupnika snosi korisnik izvlaštenja Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3.

O b r a z l o ž e n j e

Kod ovog Upravnog odjela, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, zastupani po Odvjetničkom društvu Terešak & Partneri iz Zagreba, Kaptol 15,  pokrenut je postupka potpunog izvlaštenja dijela k.č.br. 402, pod novom oznakom k.č.br. 402/2, k.o. Donja Stubica (zemljišno knjižno stanje), površine 78 m2, a što odgovara dijelu nekretnine označene sa k.č.br. 1580, pod novom oznakom k.č.br. 1580/2 k.o. Donja Stubica (katastarsko stanje), a sve radi rekonstrukcije državne ceste DC 307, dionica 001: Mokrice – Donja Stubica.  

Navedeni prijedlog  zaprimljen je u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i vodio se pod oznakom KLASA:UP/I-943-04/19-01/18. Međutim od 01. siječnja 2020. godine predmet je, uslijed povjeravanja poslova državne uprave, preuzela Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove te se dalje vodi pod oznakom  KLASA: UP/I-943-04/20-01/250.

Nadalje, predmetna k.č.br. 402/2  upisana je u z.k.ul. 62 na ime suvlasnika Blaža Huljaka iz Pustodola 30, Ivana Huljaka iz Pustodola 29 te Stjepana Huljaka iz Pustodola (nije naveden kućni broj). Predmetna nekretnina zbog nove izmjere u katastru se vodi pod oznakom k.č.br. 1580/2 i upisana je u PL br. 365 na ime posjednika Vladimira Kraševca iz St. Toplica, V. Šipeka 98.

Postupajući po prijedlogu za izvlaštenje predmetne nekretnine u postupku je zakazana usmena rasprava na koju su pozvani upisani suvlasnici i upisani posjednik predmetne nekretnine. Zaključci za raspravu naslovljeni na Blaža Huljaka i Ivana Huljaka vraćeni su ovom Upravnom odjelu uz naznaku pošte „primatelj nepoznat“, a zaključak za raspravu za Stjepana Huljaka nije bilo moguće dostaviti obzirom da u zemljišnim knjigama nije navedena potpuna adresa suvlasnika. Za zaključak za raspravu naslovljen na upisanog posjednika Vladimira Kraševca nema dokaza o urednoj dostavi.

Obzirom na navedeno u ovom postupku ponovno je zakazana usmena rasprava na koju je pozvan Vladimir Kraševac, a sve kako bi se isti uključio u postupak te kako bi se utvrdilo stvarno vlasništvo predmetne nekretnine.

Zaključak za raspravu naslovljen na Vladimira Kraševca vraćen je ovom Upravnom odjelu uz naznaku pošte „primatelj umro“.

Obzirom na navedeno ovaj Upravni odjel izvršio je uvid u dostupne službene evidencije kako bi pokušao utvrditi današnje prebivalište ili boravište upisanih suvlasnika i eventualne nasljednike iza pok. Vladimira Kraševca.  

Izvršenim uvidom utvrđeno je da upisani suvlasnici nemaju evidentirano prebivalište niti boravište na adresi navedenoj u zemljišnoj knjizi, a za upisanog posjednika Vladimira Kreševca nije bilo moguće utvrditi točne nasljednike.

Sukladno odredbi čl. 12. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ br. 74/14, 69/17 i 98/19) postupci izvlaštenja su poslovi od interesa za Republiku Hrvatsku, a postupci izvlaštenja su hitni postupci.

Nadalje, člankom 34. Zakona o općem upravnom postupku propisano je postavljenje privremenog zastupnika stranci koja nema zakonskog zastupnika, stranci čije prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, zatim stranci čiji su identitet i adresa poznati ali se ne nalazi na području RH, a nema osobu ovlaštenu za zastupanje, te nepoznatoj osobi.

Sukladno naprijed navedenom, a u skladu s čl. 34. Zakona o općem upravnom donesena je odluka o postavljanju privremenog zastupnika osobama nepoznatog prebivalište, odnosno nepoznatim osobama.

Odredbom članka 162. Zakona o općem upravnom postupku propisan je način i uvjeti ostvarivanja prava na nagradu i naknadu troškova osobama koje sudjeluju u postupku,  a odredbom  članka 38. stavak 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade propisano je da troškove postupka izvlaštenja snosi korisnik izvlaštenja.

 

Voditeljica odsjeka za
imovinsko-pravne poslove
Snježana Mezdić, dipl. iur.