Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. listopada 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

KLASA: UP/I-943-04/21-01/193

URBROJ:2140/01-14-02-06-21-11

Zlatar, 26. listopada 2021.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) ) u predmetu potpunog izvlaštenja dijela nekretnine označene sa k.č.br. 539/13 i dalje pod oznakom k.č.br. 539/24 k.o. Martinci Zlatarski, po prijedlogu Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, a radi regulacije i uređenja vodotoka Zlatarščica u Zlataru od km 0+000 do km 3+900, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Nepoznatim nasljednicima iza Rozalije – Ruže Hudi iz Zagreba, Lošinjska 20 imenuje se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Josipa Petrovića iz Zlatara, Kaštelska 4.

2. Privremeni zastupnik zastupat će osobe iz točke 1. izreke u postupku potpunog izvlaštenja dijela nekretnine označene sa zk.č.br. 539/13 k.o. Martinci Zlatarski pod novom oznakom k.č.br. 539/24 u k.o. Martinci Zlatarski, a radi regulacije i uređenja vodotoka Zlatarščica u Zlataru, a na prijedlog Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

3. Poziva se privremeni zastupnik prihvatiti povjerene mu dužnosti te ih u svemu savjesno i po zakonu obavljati.

4. Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku.

5. Privremeni zastupnik iz točke 2. izreke ima pravo na nagradu i naknadu troškova ukoliko u roku od 30 dana od dana poduzimanja tražene radnje podnese zahtjev sa priloženim troškovnikom ovom upravnom odjelu. Troškove zastupanja privremenog zastupnika snosi predlagatelj postupka izvlaštenja Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

O b r a z l o ž e n j e

Korisnik izvlaštenja, Hrvatske vode, dana 22. srpnja 2021. godine podnio je prijedlog za potpunim izvlaštenjem dijela nekretnine označene sa k.č.br. 539/13 k.o.Martinci Zlatarski pod novom oznakom k.č.br. 539/24 k.o. Martinci Zlatarski sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ br.74/14, 69/17) te predložio da se pokuša nagodbom riješiti stjecanje vlasništva zemljišta u k.o.Martinci Zlatarski, potrebnog za regulaciju i uređenje vodotoka Zlatarščica.

Korisnik izvlaštenja predlaže potpuno izvlaštenje dijela nekretnine označene sa:

k.č.br.539/13 pod novom oznakom kč.br. 539/24 k.o. Martinci Zlatarski, oranica sa 204 m2, upisana u z.k.ul. broj 303 na ime suvlasnika: Hudi Bariceiz Brdovca, N. Širanovića 4, u ¼ dijela, Vulić Željke iz Zagreba, Šumetlička 11, u 1/8 dijela, Hudi Rozalije-Ruže iz Zagreba, Lošinjska 20, u 2/8 dijela i Vuk Višnjice iz Zlatar, Vladimira Nazora 2 C u 4/8 dijela, u katastarskom operatu upisana u posjedovni list Pl.1112 kao suposjed Pozaić Antuna iz Zlatara, F.H. Kiša 42 u ½ dijela i Pozaić Ivke iz Zlatara, Kaštelska 11, u 1/2 dijela.

U postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za upisanu suvlasnicu Hudi Rozaliju-Ružu iz Zagreba, Lošinjska 20 dostavnica se vratila s oznakom „umrla“, a ovaj Upravni odjel je pokušao utvrditi nasljednike iza imenovane, međutim u tome nije uspio.

Naime, ovaj upravni odjel je dana 26. svibnja 2021. g. u predmetu osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, putem elektroničke pošte kontaktirao Tomislav Hudi iz Zagreba Zvonigradska 12 i naveo da je nasljednik iza imenovane, međutim nije dostavio rješenje o nasljeđivanju, a nije se ni odazvao na usmenu raspravu održanu kod ovog Upravnog odjela dana 25. kolovoza 2021. g. Dopisom od 26. kolovoza 2021. g. zatraženo je očitovanje od naprijed imenovanog kao i dostava rješenja o nasljeđivanju iza Rozalije -Ruže Hudi, međutim isto nije dostavljeno te ovaj Upravni odjel nije uspio utvrditi nasljednike iza Rozalije -Ruže Hudi.

Člankom 34. Zakona o općem upravnom postupku propisano je postavljenje privremenog zastupnika stranci koja nema zakonskog zastupnika, stranci čije je prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, zatim stranci čiji su identitet i adresa poznati ali se ne nalazi na području RH, a nema osobu ovlaštenu za zastupanje, te nepoznatoj osobi.

Slijedom naprijed navedenog te sukladno odredbi članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku donesena je odluka kao u dispozitivu.

Odredbom članka 162. Zakona o općem upravnom postupku propisan je način i uvjeti ostvarivanja prava na nagradu i naknadu troškova osobama koje sudjeluju u postupku, a odredbom članka 38. stavak 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade propisano je da troškove postupka izvlaštenja snosi korisnik izvlaštenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba.

Samostalna upravna referentica

za imovinsko-pravne poslove

Anita Frigan, dipl. iur.