Zagorje
Bajka na dlanu

Bagatelna nabava usluge realizacije projekta “Domaće popevke i tanci” u sklopu manifestacije “100% Zagorsko” u Zagrebu

Datum objave: 23. srpnja 2014.

KLASA: 400-09/14-01/05

URBROJ: 2140/01-02-14-2

Krapina, 23. srpnja 2014.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.) i članka 32. stavka 1. alineje 5. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 23. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI USLUGE REALIZACIJE PROJEKTA „DOMAĆE POPEVKE I TANCI“ U SKLOPU MANIFESTACIJE „100 % ZAGORSKO U ZAGREBU“

I.

Podaci o naručitelju:

  • naziv, sjedište i adresa: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1
  • OIB: 20042466298

 II.

Predmet nabave su usluge realizacije projekta „Domaće popevke i tanci“ u sklopu manifestacije „100 % zagorsko u Zagrebu“

III.

Procijenjena vrijednost nabave je 32.000,00 kuna (bez PDV-a).

IV.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

V.

Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponude na adresu 1 (jednom) gospodarskom subjektu temeljem članka 7. stavka 7. alineje 2. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/14.).

VI.

U Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti imenuju se slijedeći službenici Krapinsko – zagorske županije:

1. Ivanka Znika, dipl. oecc., v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu,

2. Petra Vrančić Lež, dipl. pravnica, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove,

3. Nikola Gospočić, dipl. pravnik, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.

VII.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti koordiniraju pripremu i provođenje postupka bagatelne nabave, sudjeluju u pripremi dokumentacije za nadmetanje, otvaraju ponude, sudjeluju u pregledu i ocijeni ponuda i obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom bagatelne nabave.

Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

VIII.

Odgovorna osoba Naručitelja je župan Željko Kolar.

 Ž U P A N

 

Željko Kolar