Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. ožujka 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-04/16-01/18
URBROJ: 2140/01-01-16-3
Krapina, 15. ožujka 2016.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 33/14), Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije

I. Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za praćenje i suzbijanje korupcije na području Krapinsko-zagorske županije.
Zadaće Povjerenstva su:

 • izrađuje i predlaže Županijskoj skupštini program kojim se u obavljanju poslova djelokruga tijela Krapinsko-zagorske županije smanjuje ili onemogućava pojava korupcije,
 • provodi i prati realizaciju programa suzbijanja korupcije za Krapinsko-zagorsku županiju,
 • predlaže Županijskoj skupštini ostale mjere aktivnosti na sprečavanju svih vrsta koruptivnog ponašanja,
 • sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje mu dostavljaju građani i pravne osobe,
 • provodi informiranje javnosti o provedbi programa i mjera za suzbijanje korupcije za Krapinsko-zagorsku županiju,
 • provodi informiranje javnosti o načinima prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije,
 • surađuje s ostalim čimbenicima zaduženim za provedbu programa za suzbijanje korupcije na podizanju ukupne svijesti u javnosti o štetnosti korupcije,
 • prati Nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije,
 • podnosi izvješće Županijskoj skupštini o realizaciji programa za suzbijanje korupcije,
 • jednom godišnje izvještava Županijsku skupštinu o svom radu.

II. Povjerenstvo ima 7 članova.
U Povjerenstvo članovi predstavničke većine u Županijskoj skupštini daju jednog člana, članovi predstavničke manjine u Županijskoj skupštini daju dva člana, a četiri se člana bira javnim pozivom iz reda uglednih javnih djelatnika.
Povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika predsjednika.
Mandat članova Povjerenstva traje do isteka tekućeg mandata Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.
III. Za člana Povjerenstva može biti kandidirana osoba koja je punoljetni državljanin Republike Hrvatske i nije dužnosnik političke stranke.Kandidature za članove Povjerenstva mogu isticati građani, udruge. građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove.
IV. Kandidature za članove Povjerenstva dostavljaju se na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Županije (www.kzz.hr) pod «Natječaji i javni pozivi» i to:

 • obrazac za isticanje kandidata za člana,
 • obrazac izjave da kandidat za člana nije dužnosnik političke stranke,
 • obrazac životopisa za člana (EUROPASS format).

V. Rok za podnošenje prijava je 04.08.2016. Kandidature za člana dostavljaju se u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije (Magistratska 1, Krapina – prizemlje) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, s naznakom «Prijedlog kandidata za člana Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije».
VI. Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz javnog poziva i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura. Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, na temelju popisa važećih kandidatura, predlaže Županijskoj skupštini izbor četiri člana Povjerenstva.
Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Županije.
VII. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
Tomislav Končevski