Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj – potpore za sudjelovanje na sjamovima/manifestacijama

Datum objave: 22. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 311-01/23-01/21
URBROJ: 2140-06/04-23-5
Krapina,   22. svibanj 2023.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06,14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst) i točke VI. Pravilnika za dodjelu potpora Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima / manifestacijama u zemlji i inozemstvu u („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 21/23.), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu potpora obrtnicima/gospodarstvenicima  Krapinsko-zagorske županije
za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima/manifestacijama u zemlji i inozemstvu 

I.

Predmet Javnog natječaja

Predmet Javnog natječaja  za dodjelu potpora Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima / manifestacijama u zemlji i inozemstvu (dalje u tekstu: Natječaj) su kriteriji i postupci za ostvarivanje bespovratnih financijskih potpora i to za aktivnosti za sudjelovanje i nastupe na sajmovima / manifestacijama u zemlji i inozemstvu.

Sredstva za dodjelu bespovratnih financijskih potpora (dalje u tekstu: Potpora) osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

II.

Korisnici Potpora

Korisnici Potpora (dalje u tekstu: Korisnik) mogu biti subjekti koji nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava i to:

 • obrti koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području Županije,
 • subjekti mikro i malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva  (NN 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) koji imaju registrirano sjedište na području Županije.

III.

Sredstva Potpore

Financijska sredstva za dodjelu potpora za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima / manifestacijama u zemlji i inozemstvu osigurana su u proračunu Krapinsko-zagorske županije, Razdjel 002 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Aktivnost A1020003 Unapređenje konkurentnosti, Potpore gospodarstvenicima/obrtnicima za edukacije i nastupe na sajmovima u iznosu od 26.500,00 €.

Sredstva Potpore su bespovratna, namjenska i odobravaju se kao de minimis potpora sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.12.2013. o primjeni čl. 107 i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL EU L 352 od 24.12.2013.) i Uredbi komisije (EU) 2020/972 od 02.07.202. o izmjeni Uredbe 1407/2013.u pogledu njezina produljenja  i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014. u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL EU L 215/3 od 07.07.2020.).

Sredstva Potpore dodijeliti  će se Korisnicima koji će ostvariti pravo na dodjelu potpore i to prema redoslijedu zaprimanja prijava, do iskorištenja planiranog iznosa.

IV.

Namjena sredstava Potpora

Sredstva Potpora mogu se koristiti isključivo za pokriće opravdanih troškova vezanih uz aktivnosti pripreme i sudjelovanja odnosno nastupa na sajmovima /manifestacijama u zemlji i inozemstvu.

Pod opravdanim troškovima smatraju se troškovi:

 • zakupa prostora na sajmu/manifestaciji (uključena sajmišna infrastruktura – vitrina, stol, stolci, info pult i sl.);
  • prijevoza za najviše troje ljudi do mjesta održavanja sajma/manifestacije i natrag;
  • prijevoza robe i promidžbenog materijala do mjesta održavanja sajma/manifestacije i natrag;
  • pripreme i tiska promidžbenih materijala;
  • smještaja (noćenja) i dnevnica za najviše troje ljudi u vremenu trajanja sajma. 

Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 01. siječnja tekuće godine.

Iznos pojedinačne potpore iznosi do 50% opravdanih troškova bez PDV-a, a maksimalno 2.000,00 EUR / 15.069 kn (fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn) po korisniku.

Potpore se neće dodijeliti Korisnicima:

 • za ulaganja u sektorima poslovanja nekretninama (NKD 2007 skupina 68),
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 skupina 92),
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 skupina 64,65,66),
 • koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22),
 • koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno Stečajnom zakonu (NN 71/15, 104/17 i 36/22),
 • koji nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH,
 • koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • koji imaju dug prema Krapinsko-zagorskoj županiji po bilo kojoj osnovi na dan prijave na Natječaj,
 • koji su za isti izdatak potraživali financijska sredstva iz drugih izvora,
 • fizičkim ili pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (samostalna djelatnost zdravstvenih radnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.),
 • udrugama,
 • subjektima malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom,
 • koji nemaju ni jednu (samo)zaposlenu osobu.

V.

Dokumentacija za kandidiranje projekata

Uvjeti koje mora zadovoljiti potencijalni korisnik Potpore kako bi se njegov zahtjev za potporu razmatrao:

 • Popunjen i ovjeren obrazac Zahtjeva koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1-Zahtjev);
 • Popunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Prilog 2-Izjava o de minimis potporama);
 • Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda odnosno Izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana do dana objave Natječaja, Sudski registar RH);
 • Presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po granama djelatnosti izdanu od Državnog zavoda za statistiku (za trgovačka društva);
 • Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovu javnih davanja (ne starija od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva, e-Porezna);
 • Preslika žiro-računa koji glasi na podnositelja zahtjeva sa istaknutim IBAN-om;
 • Popunjenu i ovjerenu izjavu o nepostojanju duga s osnove poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, o nepostojanju duga prema zaposlenicima i dvostrukom financiranju (Prilog 3 – Izjava o nepostojanju duga);
 • Popunjeni i ovjereni Obrazac za izvješće o korištenju potpore po Javnom pozivu – dodjela potpora obrtnicima / gospodarstvenicima  Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima u zemlji i inozemstvu (Prilog 4 – Izvještaj o namjenskom korištenju potpore);
 • JOPPD obrazac za zadnja tri mjeseca, e-porezna,
 • Dokumentaciju o nagradama, priznanjima podnositelja Zahtjeva (ukoliko postoji);
 • Ostalu dokumentacija na zahtjev Županije.

U slučaju da dva ili više podnositelja Zahtjeva, temeljem kriterija iz Pravilnika za dodjelu potpora Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima / manifestacijama u zemlji i inozemstvu (SG KZŽ br. 21/23) ostvare jednak broj bodova, prednost ima onaj koji u posljednje tri godine nije primio potporu od strane Krapinsko-zagorske županije.

U slučaju da i nakon primjene dodatno navedenog kriterija iz prethodnog stavka  ove točke dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost će imati prijava koja ima kvalitetnije financijske pokazatelje, a što će utvrditi Povjerenstvo za provođenje dodjele potpora za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima/manifestacijama  u zemlji i inozemstvu (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Uvjeti koje mora zadovoljavati potencijalni korisnik Potpore kako bi njegov zahtjev za Potporu ušao u razmatranje:

 • Iznos svih potpora male vrijednosti (uključujući i Potporu iz ovog Pravilnika) u tekućoj fiskalnoj godini i tijekom prethodne dvije fiskalne godine ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 eura;
 • Nepostojanje duga temeljem javnih davanja;
 • Podnositelj Zahtjeva u prethodnoj godini ne smije imati negativan rezultat poslovanja odnosno gubitak (pri tome se amortizacija izuzima iz troškova tj. pozitivno utječe na promatrani rezultat);
 • Opravdano namjensko korištenje bespovratnih sredstava dobivenih u prethodne tri godine (ukoliko ih je bilo).

VI.

Ocjena podnesenih Zahtjeva i način dodjele sredstava Potpora

Administrativnu obradu zahtjeva pristiglih na Natječaj obrađuje nadležni Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu po redoslijedu zaprimanja.

Zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom, zahtjevi pristigli nakon roka za podnošenje prijava kao i zahtjevi koji se ne odnose na predmet Natječaja neće biti razmatrani.

Svi podnositelji zahtjeva koji će biti odbijeni isti će se obavijestiti pisanim putem.

Postupak za ocjenjivanje pristiglih Zahtjeva i odabir prijava vršit će se na temelju Rang liste sastavljene bodovanjem prema kriterijima iz ovog Pravilnika. Sve podnesene prijave predmet su provjere.

Pregled i ocjenjivanje pristiglih Zahtjeva te odabir prijava (korisnika Potpora) provest će peteročlano Povjerenstvo koje imenuje Župan i to:

 • Predstavnik Krapinsko-zagorske županije, Predsjednik Povjerenstva,
 • Predstavnik Krapinsko-zagorske županije, zamjenik Predsjednika Povjerenstva, član,
 • Predstavnik Zagorske razvojne agencije – član,
 • Predstavnik Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Krapina – član,
 • Predstavnik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije – član.

Rang lista se utvrđuje s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava Potpora donijet će Župan.

Odluka će biti objavljena na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Temeljem Odluke o dodijeli potpore, korisnik Potpore sklapa sa Županijom Ugovor o dodijeli bespovratne potpore kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze (dalje u tekstu: Ugovor).

Po potpisu Ugovora primatelj potpore dužan je dostaviti Županiji bjanko zadužnicu koja glasi na prvi veći iznos od iznosa odobrenih sredstava solemniziranu od strane javnog bilježnika.

Županija će odobrena sredstva Potpore isplatiti jednokratno na žiro račun korisnika Potpore u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora.

Odobrena i isplaćena sredstva mogu se koristiti do kraja tekuće kalendarske godine. 

VII.

Nadzor namjenskog korištenja sredstava Potpora

Županija obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava Potpora putem analize, od strane korisnika Potpora, dostavljenih financijskih izvješća s pratećom dokumentacijom.

Obveze korisnika Potpora su:

 • Izvještaj o namjenskom korištenju potpore (Prilog 4.);
 • sredstva Potpore iskoristiti namjenski do kraja tekuće godine u kojoj su ista odobrena;
 • nakon iskorištenja sredstava Potpore u predviđenom roku tj. definiranom Ugovorom o dodijeli potpore, Županiji dostaviti financijsko izvješće o ukupnim opravdanim troškovima sudjelovanja na manifestacijama/sajmu u zemlji ili inozemstvu s dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (računi za robu, usluge i sl. s izvodima iz poslovnog računa kojima se dokazuje plaćanje navedenih računa) uz dokazivanje da sredstva potpore ne prelaze iznos tražene potpore  u visini od 50% opravdanih troškova bez PDV-a sudjelovanja odnosno nastupa na sajmu/manifestacijama;
 • omogućiti Županiji odnosno nadležnom upravnom odjelu za gospodarstvo nadzor nad korištenjem sredstava Potpore nesmetanim pregledom sve dokumentacije o načinu korištenja Potpore;
 • na zahtjev Županije pružiti na uvid  u dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Povrat sredstava potpore:

Korisnik je dužan vratiti Županiji isplaćeni iznos dodijeljene potpore, uvećan za iznos zateznih kamata koje se računaju od dana isplate potpore Korisniku, u slučajevima kada:

 • nije izvršio ni jednu prihvatljivu aktivnost utvrđenu Ugovorom,
 • se nije pridržavao preuzetih obveza iz Ugovora.

Ukoliko se nadzorom namjenskog korištenja sredstava Potpore utvrdi da nije bilo povreda namjenskog korištenja sredstva Potpore, bjanko zadužnica iz Ugovora vratiti će se korisniku Potpore nakon provjere Izvještaja o namjenskom korištenju potpore (Prilog 4) najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana dostave  Priloga 4.

VIII.

Način i rok podnošenja prijave

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

Prilozi 1, 2 i 3 koji su popunjeni, potpisani  i ovjereni od strane prijavitelja Potpore zajedno sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici na kojoj moraju biti vidljivi podaci prijavitelja dostaviti preporučeno putem pošte na adresu ili osobno u Pisarnicu Krapinsko-zagorske županije:

Krapinsko-zagorska županija
Krapina, Magistratska ulica 1
UO za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
Natječaj za dodjelu potpora obrtnicima/gospodarstvenicima za sudjelovanje
na manifestacijama/sajmovima u zemlji i inozemstvu
„NE OTVARAJ“

Propisani obrasci mogu se popuniti na računalu ili u pisanom obliku, isključivo na hrvatskom jeziku.

Zahtjevi koji se dostave nakon isteka roka ili koji nemaju svu traženu dokumentaciju neće biti razmatrani.

Dostavljanjem dokumentacije za Natječaj, Korisnik potpore daje odobrenje Krapinsko-zagorskoj županiji da osnovne podatke o Korisniku objavi na službenim mrežnim stranicama Županije.

Krapinsko-zagorska županija će s osobnim podacima postupati sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe (NN 42/18.).

Krapinsko-zagorska županija zadržava pravo poništenja Natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez podmirenje troškova nastalih prijaviteljima.

Dodatne informacije vezane za ovaj Natječaj mogu se dobiti putem mail adrese. gospodarstvo@kzz.hr

ŽUPAN
Željko Kolar