Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. veljače 2015.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

SLUŽBA

ZA UNUTARNJU REVIZIJU

KLASA: 112-02/15-01/01

URBROJ: 2140/01-03-15-1

Krapina, 19. veljače 2015.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08. i 61/11.) pročelnica Službe za unutarnju reviziju, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA ANALITIČKO PLANSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, u Službu za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za analitičko planske poslove (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.

Na Natječaj se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu ekonomske ili pravne struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome),

– uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe ili uvjerenja),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo te o istome priložiti dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za analitičko planske poslove utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na web-stranici i na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od osam dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za analitičko planske poslove s naznakom: “Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za analitičko planske poslove”, 49000 Krapina, Magistratska 1.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osobe koja neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviješteni.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

PROČELNICA

Ivanka Znika, dipl.oec.