Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. listopada 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 334-01/21-01/09
URBROJ: 2140/01-02-21-4
Krapina, 27. listopad 2021.

 

Na temelju točke 6. Odluke  o raspisivanju javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima u turizmu u 2021. godine („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 27/21), i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu  bespovratnih potpora poduzetnicima u turizmu u 2021. godini, KLASA: 334-01/21-01/09, URBROJ: 2140/01-02-21-3 od 19. listopada 2021. godine,  te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21), župan Krapinsko- zagorske županije raspisuje

 

JAVNI POZIV
za  dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima u turizmu u 2021. godini

1. Predmet Javnog poziva (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Krapinsko-zagorske županije (u tekstu: Županija) pravnim i fizičkim osobama  (dalje u tekstu: Podnositelji zahtjeva) za financiranje provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID -19 gostiju stranog državljanstva koji su ostvarili minimalno dva ili više noćenja u nekom od  smještajnih objekata registriranih na području Krapinsko- zagorske županije.

2. Prihvatljivi korisnici sredstava Županije su pravne i  fizičke osobe  koji:

 • su registrirani za pružanje usluge smještaja u sektoru turizma (trgovačka  društva izvan javnog sektora, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu,
 • imaju prebivalište/sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • su pozitivno poslovali u 2020. godini (odnosi se na pravne osobe i obrte), 
 • imaju podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (ukoliko je prihvatljivo),
 • u posljednje tri fiskalne godine nije im dodijeljen  iznos veći  od 200 000 EUR-a  na ime de minimis potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, te njezina produljenja  temeljem Uredbe komisije (EU)20250/972 od 02.srpnja 2020. godine
 • su pružili uslugu smještaja gostima stranog državljanstva   u trajanju od minimalno dva noćenja te za iste kod Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije platili  brzo antigensko testiranje na COVID-19.

3. Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi  provođenja brzog antigenskog testiranja  na  COVID -19  gostiju stranog državljanstva, radi povratka u zemlju prebivališta, za koje je u sustavu e- Visitor evidentirano pružanje usluge smještaja od minimalno dva noćenja kod poduzetnika/podnositelja zahtjeva, a antigensko testiranje je provedeno kod Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije (ZZJZKZŽ).

Prihvatljivi su troškovi nastali od 12. lipnja 2021. g. do 31. listopada 2021. godine.

Zahtjevu za ostvarenje potpore podnositelj   zahtjeva je obavezan priložiti račun ZZJZKZŽ za izvršenu uslugu antigenskog testiranja kao i izvod s poslovnog računa  iz koje je vidljivo da je navedeni račun plaćen.

 

4. Sredstva Županije

Županija će Korisnicima dodjeljivati sredstva za pokriće provođenja brzog antigenskog testiranja na COVID-19 u  100% iznosu za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2021. godine sve do utroška sredstava osiguranih Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu („Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije“ broj 53A/20 i 10/21) u okviru proračunskih pozicija Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu na poziciji R6995 u iznosu od 300.000,00 kuna.

 

5. Obvezna dokumentacija

Prijava mora sadržavati:

 1. Zahtjev za financiranje – ispunjen, potpisan i ovjeren (Prilog I),
 2. Rješenje o upisu u odgovarajući registar iz kojeg je vidljivo da je podnositelj registriran za pružanje usluge smještaja u turizmu te Izvadak iz navedenog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za potporu,
 3. SOL 2 (za trgovačka društva),
 4. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik nema dugovanja ili  pak ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za potporu,
 5. Izjava da ima podmirene obveze prema zaposlenicima (Prilog II),
 6. Izjava o korištenim de minimis potporama (Prilog III),
 7. Račun  izdan od Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije za uslugu brzog antigenskog testiranja,
 8. Izvadak iz Popisa gostiju iz sustava e-Visitor za goste za koje je provedeno antigensko testiranje (mora biti vidljiv broj noćenja gosta),
 9. Izvadak iz poslovnog računa podnositelja zahtjeva kao dokaz izvršene transkacije plaćanja računa Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije,  
 10. Dokaz kojim se dokazuje IBAN podnositelja zahtjeva (Izvadak iz transakcijskog računa iz kojeg je razvidan IBAN ili pisana potvrda banke o IBAN-u)

6. Podnošenje prijave

Zahtjevi za financiranje podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za financiranje.

Zahtjev za financiranje s obveznom dokumentacijom treba biti dostavljen isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime/naziv i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom za JAVNI POZIV za  dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima u turizmu u 2021. godini

-NE OTVARATI-

 

Zahtjevi se mogu podnositi od 01. do 30. studenog 2021. godine za troškove učinjene u svim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2021. g.)  ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome što prije nastupi.


7. Obrada prijava

Županija:

 • ima pravo provjeravati dokumentaciju i podatke iz prijave
 • neće razmatrati prijave:
  • koje nisu predmet Poziva
  • koje su podnesene od osoba koje Pozivom nisu određene kao prihvatljivi korisnici sredstava Županije
  • koje su podnesene prije propisanog  roka za podnošenje prijava na Poziv,
  • koje su podnesene nakon isteka roka Poziva, odnosno nakon objave na mrežnoj stranici Županije obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava Poziva
  • koje su podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima Poziva
  • razmatra prijave, prema datumu i vremenu zaprimanja
  • sukladno općim aktima Županije donosi Odluku o  dodjeli sredstava Županije (u tekstu: Odluka)

 

8. Isplata sredstava

Odobrena sredstva  Županija  će isplatiti na bankovni račun Korisnika u roku od 30 dana od donošenja Odluke o dodjeli sredstava. 

 

9. Ostale informacije

Podnositelj zahtjeva  podnošenjem zahtjeva  daje odobrenje Županiji da osnovne podatke o Podnositelju zahtjeva objavi na www.kzz.hr i u drugim izvješćima.

Osobni podaci(fizičke osobe):

 • koristit će se samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave na Poziv – za obradu zahtjeva, donošenje Odluke i sklapanje Ugovora, sukladno:
  • Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine i
  • Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i
  • čuvat će se propisno 10 godina, sukladno Zakonu u arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19)

Dodatne obavijesti mogu se dobiti isključivo:

 1. na INFO broj telefona: 049/329-064
 2. slanjem upita na e-adresu: ivanka.berislavic@kzz.hr

ŽUPAN
Željko Kolar