Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih štrukli u 2024. godini

Datum objave: 21. ožujka 2024.
  • Javni poziv je otvoren do 22. travnja 2024. godine.

Na temelju članka 8. Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/24) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

1. Predmet Javnog poziva je podnošenje Prijava za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini temeljem Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/24) (dalje u tekstu: Pravilnik) koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831) (dalje u tekstu: Uredba 2023/2831).

2. Prijavu mogu podnijeti:
1) Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. koji proizvode „Zagorske štrukle“/“Zagorske štruklje“ prema specifikaciji i certificirani su proizvođači „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ i nositelji potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za razdoblje 2023./2024., izdanom od strane certifikacijskog tijela Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Proizvođači „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ dokazuju da svoj proizvod stavljaju
na tržište dostavom Evidencijskih listova otpreme „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“.
2) Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrti su prihvatljivi Podnositelji prijave ukoliko:
a) imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije (upisano najkasnije s danom objave Javnog poziva),
b) su registrirani najmanje 1 godinu do trenutka podnošenja prijave,
c) imaju najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini,
d) imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
e) nisu u blokadi.

3. Namjena potpore:
Namjena potpore odnosi se na slijedeće prihvatljive aktivnosti:
SKUPINA A
– kupnja, izgradnja, proširenje ili uređenje objekata za proizvodnju „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ ,
– kupnja, izgradnja, proširenje ili uređenje objekata za skladištenje sirovina i proizvoda „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“,
– kupnja strojeva, opreme i alata za proizvodnju „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“,
– kupnja gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju proizvoda „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“.
SKUPINA B
– marketinške aktivnosti i ulaganje za izlazak na nova tržišta,
– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

4. Iznos i intenzitet potpore
a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura.
b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 8.000,00 eura.
c) Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova.
d) Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B odobravaju se u iznosu do 20% od ukupno prihvatljivih troškova.
e) Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
f) Neće se prihvaćati Prijave onih Podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

5. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
Prihvatljivi su troškovi nastali od 01. siječnja 2024. godine.
Prihvatljivi troškovi su:
1) kupnja objekata za proizvodnju,
2) kupnja objekata za skladištenje sirovina i proizvoda,
3) izgradnja, proširenje ili uređenje objekata za proizvodnju proizvoda,
4) izgradnja, proširenje ili uređenje objekata za skladištenje sirovina i proizvoda,
5) nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa,
6) kupnja gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju proizvoda,
7) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
8) edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
9) marketinške aktivnosti: nastup na domaćim i inozemnim sajmovima, zakup i opremanje izložbenog prostora, oblikovanje proizvoda (dizajn) i izrada web stranice.

Neprihvatljivi troškovi su:
1)Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave,
2) Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije),
3) Nabava rabljenih strojeva i opreme,
4) Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.),
5) Projektna dokumentacija sa svim potrebnim dozvolama i studijama za izgradnju i proširenje objekta za proizvodnju i skladištenje proizvoda,
6) Nabava/kupovina/najam:
– osobnih automobila,
– radnih vozila,
– gospodarskih motornih vozila za prijevoz tereta dopuštene mase iznad 12.000 kg,
7) Troškovi studija (školarine),
8) Troškovi tečajeva i edukacije koje nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, informatički tečajevi i sl.) te stjecanja formalnog obrazovanja,
9) Najam opreme i strojeva,
10) Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala,
11) Obnavljanje certifikata, kontrolni audit,
12) Web-hosting,
13) Oglašavanje u medijima,
14) Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj),
15) Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića,
16) Trošak konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata.

6. Podnošenje Prijave s obaveznom dokumentacijom (osnovna i specifičnadokumentacija)

Osnovna dokumentacija
– Ispunjen Obrazac prijave za dodjelu potpore (Prilog I.);
– Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od objave Javnog poziva za trgovačka društva;
– Izvadak iz obrtnog registra za obrte ne stariji od 30 dana;
– Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva/vlasnika obrta;
– Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Prilog III.);
– Ispunjena Skupna izjava (Prilog IV.);
– Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana od objave Javnog poziva (e-Porezna);
– Ispunjena Izjava Podnositelja prijave (Obrazac VI.);
– Preslika Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda „Zagorski štrukli“/“Zagorski štruklji“, za razdoblje 2023/2024;
– Prilozi Potvrdi o sukladnosti proizvoda za „Zagorske štrukle“/“Zagorske štruklje“, za razdoblje od 01.03.2023. do 31.12.2023. te od 01.01.2024. do 01.03.2024. godine na kojima se vide količine koje su proizvođači prijavili da će proizvesti;
– Preslike Evidencijskih lista otpreme „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“, za razdoblje od 01.03.2023. godine do 01.03.2024. godine (iz kojih su vidljive mjesečne količine „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“, stavljenih na tržište);
– Fotografije proizvoda i promidžbeni materijal.

Specifična dokumentacija
a) Za namjenu:
• kupnje strojeva, opreme i alata za proizvodnju „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“;
• kupnje gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju proizvoda „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“,;
• marketinških aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta;
• edukacije i stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika.
Računi s izvodima kao dokaz o plaćanju, ponude, predračuni i ugovori.
b) Za namjenu:
• kupnje objekata za proizvodnju „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“,;
• kupnje objekata za skladištenje sirovina i proizvoda „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“,;
Predugovor ili ugovor za kupnju objekata i dokaz o legalnosti objekata (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz).
c) Za namjenu:
• izgradnje objekta za proizvodnju „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“;
• izgradnje objekta za skladištenje sirovina i proizvoda „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“;
Zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz prava vlasništva nad zemljištem, ne stariji od 8 dana od dana podnošenja Prijave, uz odgovarajuće dokaze o vlasništvu.
Troškovnici radova ovjereni od strane ovlaštenog projektanta.
d) Za namjenu:
• Proširenja i uređenja objekata za proizvodnju „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“;
• Proširenja i uređenja objekata za skladištenje sirovina i proizvoda „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“;
Dokaz o legalnosti objekta (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz),
Ugovor o zakupu objekta na minimalno 5 godina uz odgovarajuće dokaze o legalnosti (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz), (Ugovor o zakupu objekta ne može biti sklopljen unutar partnerskih i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave).
Za proširenje objekta za proizvodnju i skladištenje sirovina i proizvoda „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“, prilažu se troškovnici radova ovjereni od strane ovlaštenog projektanta.
Za uređenje objekta za proizvodnju i skladištenje sirovina i proizvoda „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“, prilažu se računi s izvodima kao dokaz o plaćanju, ponude, predračuni i ugovori.
Ponude i predračuni ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja Prijave, a troškovnici 60 dana od podnošenja Prijave te isti moraju sadržavati osnovne podatke o ponuditelju.

Popis priloga koji se prilažu u Prijavi:
1. Prilog I. – Obrazac Prijave za potporu,
2. Prilog III. – Obrazac: Izjave o korištenim potporama male vrijednosti,
3. Prilog IV. – Obrazac: Skupna izjava,
4. Prilog VI. – Obrazac: Izjava podnositelja Prijava.

7. Način i uvjeti podnošenja Prijave za potporu
Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Obrasca Prijave za potporu uz koji se prilaže obavezna dokumentacija (osnovna i specifičan dokumentacija). Obrasci s popisom obavezne dokumentacije mogu se preuzeti na web stranici: http://www.kzz.hr// (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.
Ispunjen Obrazac Prijave za potporu s obaveznom dokumentacijom podnosi se isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na kojoj je obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja te poslati na adresu:

Krapinsko-zagorska županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
„ ZA JAVNI POZIV-dodjela potpora za poticanje proizvodnje „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“, Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini
Magistratska 1, 49000 Krapina,
– „NE OTVARAJ“-

8. Detaljne upute o postupku obrade Prijava za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.

9. Rok za podnošenje Prijava za potporu teče od dana objave i traje do 22. travnja 2024. godine.

Ž U P A N 
Željko Kolar