Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000348

URBROJ: 2140/01-08/4-18-0005

Pregrada, 27.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ALEKS ŠPOLJAR, HR-49218 PREGRADA, VIŠNJEVEC 47

– dostavlja se

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine – gospodarske građevina bez izvora zagađenja – spremište poljoprivrednih proizvoda, alata i strojeva – zamjenska građevina na postojećoj građevnoj čestici 289 k.o. Sopot (Pregrada, Višnjevec 47).

I.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.01.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, J. K. Tuškana 2, soba 20.

II.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

III.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.