Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000183

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0006

Donja Stubica, 03.08.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

DANIJEL ĐURIN, HR-10298 NOVAKI BISTRANSKI, MORNARSKA 6

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene , 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1840/5 (zemljišno – knjižno stanje k.č.br. 239/9 k.o. Oroslavje) k.o. Donja Stubica, na adresi Oroslavje, Stubička cesta bb.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.08.2018. godine (četvrtak) u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA 

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.