Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000225

URBROJ: 2140/01-082/2-18-0007

Donja Stubica, 18.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD DONJA STUBICA , HR-49240 Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta Škola – Čekolji – Polje, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č. 3894/4 k.o. Andraševec Donja Stubica, Hruševec.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.2018.godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 200, II. kat, soba 49. .

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.