Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000290

URBROJ: 2140/01-08/4-18-0005

Pregrada, 29.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD PREGRADA, HR-49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – nogometno igralište, 2. skupine

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – multifunkcionalno igralište – košarka, badminton, odbojka,, 2. skupine

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – dječje igralište, 2. skupine

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – šetnica i 3 mosta preko potoka, 2. skupine

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – društvene namjene (društvena prostorija, mini kuhinja, sanitarije, svlačionica s tuševima i sanitarijama),, 2. skupine

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – pomoćna zgrada – spremište sprava i alata, 2. skupine,

na građevnoj čestici 372 (372/1, 372/2, 372/4, 372/6, 372/8) k.o. Cigrovec, Cigrovec.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.