Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000180

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0012

Donja Stubica, 04.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GZIM MUHAREMI, HR-48000 KOPRIVNICA, BRAĆE RADIĆ 67C

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća sa 2 stambene jedinice na postojećoj građevnoj čestici k.č. 2865 k.o. Marija Bistrica (Marija Bistrica, Stubička cesta).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.