Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000277

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0008

Donja Stubica, 22.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOSIP PEČEK, HR-49225 ĐURMANEC, GORIČANOVEC 16

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene , 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1840/6 k.o. Donja Stubica (Oroslavje, Stubička cesta bb).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.11.2018. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.