Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000013

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0015

Donja Stubica, 20.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MONARIS d.o.o. , HR-49240 Gornja Stubica, Ulica Matije Gupca 31

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – regalno skladište gumastih proizvoda, 2. skupine,

na građevnoj čestici 522/2 k.o. Donja Stubica, Gornja Stubica, Matije Gupca 31.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.04.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Trg Matije Gupca 20, 2. kat, soba 49.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.