Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000112

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0004

Zabok, 03.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPG MARIO TRBUŠIĆ, HR-49221 BEDEKOVČINA, ČAJKOVLJANSKO NASELJE 18C

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja s upravnim i upravljačkim dijelom (94.90 uvjetnih grla mladih svinja, 0.40 uvjetnih grla nerasta i 3.52 uvjetnih grla krmača i prasadi, sveukupno 98.82 uvjetnih grla) i prateće građevine (mosna vaga, propust preko vodotoka, kolna dezbarijera, sabirna jama za odvodnju dezbarijere i sabirna jama za sanitarnu fekalnu odvodnju), 2. skupine

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivredne mehanizacije, 2. skupine

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – CO2 silos, 2. skupine

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – silos za žitarice, 2. skupine

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – tovilište, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1484/11, 1480/1 i 1480/2 (nakon parcelacije kat. čest. br. 1484/11) k.o. Mirkovec (Bedekovčina, Križanče).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.05.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.