Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. srpnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000162

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0008

Donja Stubica, 06.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

PIREKO d.o.o. , HR-49243 Oroslavje, Milana Prpića 115a

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – dogradnja pogona za proizvodnju velikih posuda i konstrukcija, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č. 1338/3, 1349/4, 1349/5, 1349/6, 1349/7, 2505/4 k.o. Oroslavje (Oroslavje, Milana Prpića 115/a).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.07.2018. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.