Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. prosinca 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000328

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0004

Pregrada, 27.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

STAKLOREZ – BURIĆ d.o.o., HR-49218 Pregrada, Ulica Josipa Štruka 20

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – TS 10(20)/0,4kV, 1×1000 kVA s priključkom 10(20) kV, 2. skupine,

na katastarskoj čestici broj 2092/1 (1301/9 gruntovna oznaka) k.o. Pregrada, Pregrada, Josipa Štruka 20.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.01.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.