Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju

i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000059

URBROJ: 2140/01-08/3-19-0005

Klanjec, 20.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VESNA HERCIGONJA ĐULIĆ, HR-10000 ZAGREB, VESELKA TENŽERE 15

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine – 1 stan

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1387/1 k.o. Tuhelj (Prosenik, Prosenik 60).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Trg mira 11, Klanjec, soba 4,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.