Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. prosinca 2017.

REPUBLIKA  HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000177

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0010

Pregrada, 12.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VIOP d.o.o. , HR-49218 Pregrada, Stjepana Radića 17

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeracija, 2. skupine,

na k.č.br. 358, 359, 367, 368, 439, 466, 552, 553, 554, 562, 563, 567, 568, 572, 610, 615, 616, 625, 1063/2, 1064, 1077, 1080, 1082, 1083, 1085, 1088, 1108, 1111, 1166/2, 1167, 1184, 1228, 1229, 1235, 1242, 1243, 1244, 1247, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1314, 1315, 1318/1, 1318/2, 1319, 1320, 1321/2, 1321/3, 1322/1, 1322/2, 1323/3, 1338/1, 1339, 1340, 1341, 1342/1, 1342/2, 1343, 1344/1, 1346/1,1364, 1365/1, 1400, 1403, 1404, 1405, 1406, 1409, 1410, 1519, 1547, 1590/1, 1590/2, 1595/1, 1598/1, 1601, 1602/1, 1603/1, 1604, 1607, 1610/1, 1632, 1636/3,1672, 1673/1, 1679, 1684, 1686, 1691, 1693/1, 1829, 1875, 1876, 1892/1, 1893/1, 1894, 1897, 1901, 1905/1, 1906/1, 1907/1, 1908, 1914/4, 1915/6, 1915/7, 1915/8,1930, 1931, 1932, 1937, 1939, 1941/1, 1941/2, 1942/1, 1946/10, 2100, 2158, 2160, 2161, 2163, 2164/1, 2166, 2167/1, 2167/2, 2168, 2234, 2235, 2249/1, 2249/2, 2250/5, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261/1, 2262, 2263, 2264, 3392, 3393, 3400, 3549, 3552, 3602, 4207/1, 4207/2, 4208/1, 4208/2, 4208/3, 4209/1, 4209/2, 4210/1, 4252, 4367, 4368/3, 4371, 4378,4397/1, 4399, k.o. Pregrada (Pregrada), i k.č.br. 36/13, 36/29, 37, 43/17, 43/41, 43/42, 44/30, 1776/1 k.o. Vrbanec (Pregrada).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.12.2017 (petak) u 9:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I kat, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.