Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000004

URBROJ: 2140/01-08/1-18-0004

Krapina, 12.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA ĐURMANEC, HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č. 518/4, 611/1, 611/2, 613, 614, 617/2, 617/3, 621/1, 621/2, 622/6, 630/3, 631/1, 4077/3, 4082/17 k.o. Đurmanec.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.02.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.