Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – Kodeks ponašanja članova Skupštine KZŽ

Datum objave: 6. lipnja 2022.

Dana 25. prosinca 2021. godine na snagu je stupio Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21).

Temeljem članka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa Županijska skupština dužna je donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove Županijske skupštine i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Županijske skupštine o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Nacrtom kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine (dalje u tekstu: Kodeks) utvrđuju se načela i smjernice ponašanja na temelju kojih isti postupaju tijekom obnašanja dužnosti, razrađuju pojedina pitanja integriteta, određuju tijela nadležno za nadzor primjene Kodeksa i druga pitanja od značaja za provedbu Kodeksa.