Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. lipnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/24-01/000323
URBROJ: 2140-08/3-24-0005
Krapina, 26.06.2024.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANKICA VINCELJAK, HR-49232 Radoboj, BREGI RADOBOJSKI 77

– dostavlja se

1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za:

–  rekonstrukciju zgrade poljoprivredne namjene – gospodarska zgrada, 2.b skupine,

– građenje zgrade stambene namjene (pomoćna) – nadstrešnica za automobile, poljoprivredne strojeve i priključke, 2.b skupine,

na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 3276/2 k.o. Radoboj (Bregi Radobojski 77).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.07.2024 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

5. Građevinska dozvola – izmjena i/ili dopuna može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola – izmjena i/ili dopuna dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNICA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Silvija Smrekar, mag.ing.aedif.