Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. rujna 2013.

Na temelju članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Krapinice na području Općine Sveti Križ Začretje i Grada Krapine od rkm 12+810 do rkm 18+630, KLASA: UP/I-351-01/13-01/24, URBROJ: 2140/1-07/1-13-3.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, 49 000 Krapina, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.