Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. siječnja 2013.

Na temelju članka 1 i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 1. Odluke o Kulturnom vijeću KZŽ (Sl.gl. KZŽ 16/04 i 30/09) župan Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni

P O Z I V

za predlaganje projekata manifestacija u kulturi Krapinsko–zagorske županije u 2013. godini

 

Pozivaju se institucije ( ne udruge jer će za njih biti poseban natječaj) iz Krapinsko zagorske županije, a za područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge projekata manifestacija u kulturi koje će organizirati u 2013. godini i za koje očekuju financijsku podršku iz proračuna Krapinsko zagorske županije.

Prijedlozi s obrazloženjem moraju biti dostavljeni na priloženim prijavnicama (kopirani u 2 primjeraka) kao i u digitalnoj – elektroničkoj formi najkasnije do 25. veljače 2013. godine na adresu: Krapinsko–zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu; 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43., email: ivan.lamot@kzz.hr

Prijedlozi koji ne budu dostavljeni na propisanim način i s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program manifestacija u kulturi Krapinsko-zagorske županije.

Također prijedlozi za koje se utvrdi da su prijavljeni kao projekt i na natječaj za udruge, automatski će se odbaciti (sugerira se stoga nositeljima projekata da sami procijene gdje će projekt prijaviti).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO–ZAGORSKA ŽUPANIJA

UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

KLASA: 610-02/13-01/01

URBROJ:2140/1-02-13-1

Krapina, 08. siječnja 2012.

                                                                                           o.d. župana – zamjenica župana

                                                                                                       Sonja Borovčak