Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-05/18-31/000002

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0006

Zabok, 25.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

PECUNIA savjetovanje d.o.o., HR-49223 Sveti Križ Začretje, Vrankovec 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za:

– promjenu namjene i uporabu građevine stambeno poslovne namjene – prenamjena samostalne funkcionalne jedinice – prenamjena stana oznake S 207 u poslovni prostor – smještajni kapacitet za iznajmljivanje (apartman), 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1614/1 k.o. Krapinske Toplice (Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3h).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.02.2018 u 08:45 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.