Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-05/18-31/000004

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0008

Zabok, 20.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZOP trgovina i usluge, d.o.o. , HR-49210 Zabok, Matije Gupca 67

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za:

– promjenu namjene i uporabu dijela građevine gospodarske namjene, pretežito poslovno trgovačke djelatnosti – promjena samostalne funkcionalne jedinice poslovne namjene (uredski prostor uslužne djelatnosti) u samostalnu funkcionalnu jedinicu stambeno – poslovne namjene (stambeni prostor i uredski prostor uslužne djelatnosti) u SI dijelu potkrovlja zgrade “Blok- Kolodvor” II faze izgradnje (suvlasnički dio E-56: lokal br. 1 u potkrovlju, površine 153 m2),

na građevnoj čestici k.č.br. 7378/1 (1935/1) k.o. Zabok Zabok, Matije Gupca 67.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 12/I.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Biserka Krušlin, dipl.ing.arh