Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – promocija tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradic. zagorske kuhinje

Datum objave: 21. svibnja 2013.

ŽUPAN
Upravni odjel za poljoprivredu
KLASA: 320-01/13-01/49
URBROJ: 2140/01-02-13-2
Krapina, 09.05.2013

Na temelju članka 7., stavka.1. Pravilnika za poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje u 2013.godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 04/13) o.d. župana – zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

J A V N I  P O Z I V
za poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje u 2013. godini

1. Predmet: Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu nepovratne financijske potpore za promociju tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje temeljem Pravilnika za poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno šumskih-prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje u 2013. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 04/13).

2. Korisnici sredstava mogu biti:

  • obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a,
  • obrtnici,
  • poljoprivredne zadruge,
  • trgovačka društva i druge pravne osobe

koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište, te uzgoj, pripremu i proizvodnju tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje na području Krapinsko-zagorske županije.

  • udruženja poljoprivrednika i šumoposjednika koja su upisana u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji uz uvjet da svi njihovi članovi imaju sjedište i prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije i imaju uzgoj, pripremu i proizvodnju tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje na području Krapinsko-zagorske županije.

3. Na Javni poziv prijavljuje se:

„Aktivnost“:

  •  izrade dizajna i promotivnog materijala,
  •  promotivnog oglašavanja

za proizvode na „Listi autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“.

4. Na „Listi autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“ su kako slijedi: Puran zagorskih brega, Bagremov med zagorskih brega, Autohtone sorte vinove loze Hrvatskog zagorja, Zagorski štrukli, Kukuruzna zljevka, Zagorski sir, Zagorski mlinci, Bućnica.

5. Financijska sredstva odobravati će se:

  • u iznosu do 100% ukupnog troška bez PDV-a za izradu dizajna i promotivnog materijala za proizvode s „Liste autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“, a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi,
  • u iznosu do 100% ukupnog troška za promotivno oglašavanje bez PDV-a za proizvode s „Liste autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“, a najviše do 20.000,00 kuna po prijavi.

6. Na Javni poziv mogu se prijaviti aktivnosti izrade dizajna i promotivnog materijala, te promotivnog oglašavanja za proizvode na „Listi autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“, koje su izvršene od 01.01.2013. godine do raspisivanja Javnog poziva ili su u pripremi i biti će provedene do kraja tekuće godine.

7. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 01.08.2013. godine.

8. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima uz koje je utvrđena obvezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

9. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

10. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

11. Krapinsko-zagorska županija će s Korisnicima za aktivnosti koje su u pripremi i biti će provedene do kraja tekuće godine, potpisati Ugovor.

12. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom za Javni poziv
za poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje u 2013. godini
NE OTVARATI

OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA-
ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak