Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. srpnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 612-01/20-01/16

URBROJ: 2140/01-02-20-1

Krapina, 27. srpnja 2020.

Na temelju Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, Odluke o obustavi Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/2020.), Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Grada Donja Stubica i Općine Gornja Stubica (KLASA: 920-11/20-01/01, URBROJ: 2140/01-02-20-3, od dana 24. ožujka 2020.), Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 11/2020.), te članka 32. statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09, 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

Javni poziv za hitnu sanaciju štete prouzročene potresom na nepokretnim kulturnim dobrima – sakralnim objektima u Krapinsko-zagorskoj županiji

I.

Krapinsko-zagorska županija proglasila je prirodnu nepogodu za područje grada Donja Stubica, općine Gornja Stubica i općine Marija Bistrica nastale uslijed potresa koji je dana 22. ožujka 2020. pogodio područja navedenih jedinica lokalne samouprave pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim, gospodarskim, sakralnim i kulturnim objektima. Radi intenziteta posljedica potresa upravo na sakralnim objektima, preraspodjelom sredstva u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020.g. iznimno su osigurana sredstva za hitnu sanaciju štete prouzročene potresom na nepokretnim kulturnim dobrima – ograničeno na sakralne objekte koji se nalaze u navedenim jedinicama lokalne samouprave. Dodjela financijskih sredstva za tu namjenu provodi se temeljem Javnog poziva za hitnu sanaciju štete prouzročene potresom na nepokretnim kulturnim dobrima – sakralnim objektima u Krapinsko-zagorskoj županiji (dalje u tekstu: Javni poziv). Ukupna sredstva u okviru Javnog poziva iznose 300.000,00 kuna.

Prioritetno područje Javnog poziva:

1. Nepokretna kulturna baština stradala u potresu – sakralni objekti (građevine i kompleksi).

II.

Javni poziv se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije i otvoren je 30 dana od objave. Rok za podnošenje prijava počinje 28. srpnja 2020. i traje do 26. kolovoza 2020. godine (zadnji dan).

NAPOMENA: S obzirom na ograničenu vrijednost ovog Javnog poziva Župan Krapinsko-zagorske županije može prije isteka roka za podnošenje prijava zatvoriti ovaj Javni poziv.

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti 1 projekt hitne sanacije štete.

Prijavitelj na Javni poziv može zatražiti financiranje radova na hitnoj sanaciji štete do 100% sredstva predviđenih za provedbu Javnog poziva (tj. maksimalno 300.000,00 KN).

III.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

– vjerske zajednice u čijem je vlasništvu nepokretno kulturno dobro – sakralni objekt (građevina/kompleks), stradalo u potresu 22.03.2020., koje se nalazi na području jedinice lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji na čijem je području proglašena prirodna nepogoda prouzročena potresom (grad Donja Stubica, općina Gornja Stubica, općina Marija Bistrica).

Formalni uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati:

– nepokretno kulturno dobro – sakralni objekt (građevina/kompleks) stradalo u potresu 22.03.2020. upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kojeg vodi Ministarstvo kulture (https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212),

– prijavitelj je upisan u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (https://registri.uprava.hr/#!vjerske-zajednice) ili u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj (https://registri.uprava.hr/#!pravneOsobeKC), a koje vodi Ministarstvo uprave,

– prijavitelj je štetu na nepokretnom kulturnom dobru – sakralnom objektu (građevina/kompleks) uzrokovanu potresom od 22.03.2020. prijavio nadležnom Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture,

– nepokretno kulturno dobro – sakralni objekt (građevina/kompleks) stradalo u potresu 22.03.2020. nalazi se na području jedinice lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji na čijem je području proglašena prirodna nepogoda prouzročena potresom (grad Donja Stubica, općina Gornja Stubica, općina Marija Bistrica),

– prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te svim drugim davateljima financijskih sredstva iz javnih izvora, što se potvrđuje izjavom potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje – Izjava prijavitelja – Obrazac A2, koja se prilaže prilikom predaje prijave.

Javno dostupni podaci provjerit će se uvidom u dostupne registre, te službenim putem temeljem zahtjeva prema nadležnoj instituciji.

IV.

Razmjeri štete uzrokovane potresom na prijavljenom nepokretnom kulturnom dobru – sakralnom objektu (građevina/kompleks) i prioriteti za hitnu sanaciju utvrdit će se temeljem stručnog mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Ovisno o intenzitetu štete, utvrdit će se odgovarajući iznos odobrenih financijskih sredstva.

Županijski Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu utvrdit će listu prioriteta za financiranje nakon dobivene stručne procjene nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Odluku o projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva donosi župan.

V.

Krapinsko-zagorska županija će sklopiti ugovor o dodjeli financijskih sredstva s prijaviteljem čiji je projekt odabran za financiranje. Isplata sredstva vršit će se jednokratno, u roku od 30 dana po sklapanju ugovora.

Radovi na hitnoj sanaciji štete po projektu koji je financiran u okviru Javnog poziva moraju ili započeti ili se izvršiti u potpunosti do kraja kalendarske 2020. godine. Po završetku projekta, ili završetku faze radova hitne sanacije štete, prijavitelj Krapinsko-zagorskoj županiji podnosi završno izvješće o namjenskom korištenju isplaćenih sredstva. Izvješće se podnosi najkasnije do 15.12.2020., na predlošku obrasca kojeg će osigurati Krapinsko-zagorska županija.

VI.

Prijavitelj na Javni poziv ne može prijaviti projekte koji se mogu financirati sredstvima drugih natječaja, javnih poziva ili potpora koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija.

Zabrana dvostrukog financiranja odnosi se na financiranje onih dijelova aktivnosti projekta koji se već financiraju iz nekog drugog izvora i po posebnim propisima – kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste prijavitelje, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

VII.

Prijavitelj je prilikom predaje prijave dužan dostaviti:

1. Obrazac A1: OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA – vlastoručno potpisan i ovjeren pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u izvorniku u ispisu i istovjetan sadržaj u elektroničkom obliku u PDF formatu, koji sadrži:

a. Osnovne podatke o prijavitelju projekta,

b. Dokumentaciju o šteti uzrokovanoj potresom od 22.03.2020. na nepokretnom kulturnom dobru – sakralnom objektu (građevina/kompleks); npr. popis štete i fotodokumentacija, izvješće izvođača radova, itd.,

c. Osnovne podatke o potraživanim financijskim sredstvima za radove na hitnoj sanaciji štete (ukoliko je primjenjivo, prilog troškovnik, predračun, račun, itd.).

2. Obrazac A2: IZJAVA PRIJAVITELJA o ispunjavanju uvjeta Javnog poziva vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u izvorniku u ispisu i istovjetan sadržaj u elektroničkom obliku u PDF formatu.

Prijavitelj dostavlja kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta u ispisu – papirnatom obliku, potpisanu i ovjerenu pečatom (kada je primjenjivo) s naznačenim datumom i mjestom popunjavanja. 

Uz to se OBAVEZNO dostavlja ISTOVJETNI, OVJERENI sadržaj kompletne prijave u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: kultura@kzz.hr u roku za prijavu na Javni poziv. Dokumenti u elektroničkom obliku dostavljeni putem elektroničke pošte MORAJU biti u PDF obliku, tj. prethodno ispunjeni na računalu, zatim isprintani, potpisani i ovjereni pečatom (kada je primjenjivo), te skenirani u PDF obliku. Svaki obrazac mora biti skeniran kao zasebni dokument. Napomena: ako dokument ima više stranica, mora biti dostavljen u skeniranom obliku kao jedinstveni dokument, a ne svaka stranica posebno.

Prijave poštom u zatvorenoj omotnici šalju se na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Magistratska 1

49 000 Krapina

Na omotnici je potrebno naznačiti:

„Prijava na Javni poziv za hitnu sanaciju štete prouzročene potresom na nepokretnim kulturnim dobrima – sakralnim objektima u Krapinsko-zagorskoj županiji – NE OTVARATI“

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni i koji u cijelosti ispunjavaju uvjete Javnog poziva.

VIII.

Sva pitanja vezana uz prijavu programa/projekta koja se odnose na uvjete ili priložene obrasce ovog Javnog poziva mogu se postaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: kultura@kzz.hr, najkasnije do 14. kolovoza 2020. godine.

U cilju jednakog tretmana svih prijavitelja, pitanja i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije najkasnije do 19. kolovoza 2020. godine.

Samo odgovori dobiveni službenim, pisanim putem i objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije smatraju se službenim.

Ž U P A N

Željko Kolar