Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000189

URBROJ: 2140/01-08/4-18-0004

Pregrada, 10.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

BISERKA JURIČKI, HR-49216 DESINIĆ, IVANIĆ DESINIĆKI 69

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu:

– gospodarske namjene – staja, spremište, 2. skupine,

na katastarskim česticama broj: 951/1, 953/4, 953/6 k.o. Desinić, Desinić, Trnovec.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.