Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000218

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003

Zabok, 03.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GORANKA OSREČAK, HR-49222 POZNANOVEC, ZAGORSKE BRIGADE 15

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu

– stambene namjene – stambena zgrada, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br.702/1 i 702/2 k.o. Poznanovec, Poznanovec, Zagorske brigade 15.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.