Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000197

URBROJ: 2140/01-08/3-18-0004

Klanjec, 26.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

JELKA HUŠKO, HR-49215 TUHELJSKE TOPLICE, BOLNIČKA 45

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– zgradu stambene namjene – 2 stana, 2. skupine

– Pomoćnu zgradu – garažu, 3. skupine,

na katastarskim česticama 2258, 2259, 2260, 2261 k.o. Črešnjevec Tuheljske Toplice, Bolnička 45.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.11.2018 u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.