Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000214

URBROJ: 2140/01-08/1-18-0003

Krapina, 30.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIRKO BUZINA, HR-49233 GORNJE JESENJE, GORNJE JESENJE 96E

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

– građevinu stambene namjene,

– građevinu gospodarske namjene – spremište, i

– tri građevine gospodarske namjene,

na katastarskim česticama k.č. broj 1011/1, dio 4528/9, dio 1012, 475, 476, dio 477, dio 478 i dio 474 k.o. Jesenje.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.12.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vanja Strabić, mag.ing.aedif.