Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000052

URBROJ: 2140/01-08/5-19-0003

Zabok, 06.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN GAŠPAR, HR-49214 VELIKO TRGOVIŠĆE, POŽARKOVEC 57

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– uporabu građevine stambene namjene, 2. skupine

– uporabu građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine – štala, spremište poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije

na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 255, 262, 263 i 268 k.o. Strmec (Veliko Trgovišće, Požarkovec 57).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.03.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.