Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000016

URBROJ: 2140/01-08/1-18-0003

Krapina, 22.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VLADIMIR HRŠAK, HR-49234 PETROVSKO, GREDENEC 18A

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– stambenu i gospodarsku zgradu,

na katastarskim česticama k.č.br. 126/2 i 128/2 k.o. Svedruža, Petrovsko, Gredenec 18 a.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.02.2018. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.