Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000043

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0003

Krapina, 27.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZDRAVKO MIŠAK, HR-49232 RADOBOJ, RADOBOJ 117

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevinu stambene namjene, 2. skupine i dvije pomoćne građevine, 3 skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 2519/4 k.o. Radoboj (formiranoj od dijelova k.č.br. 2524/1, 2523/3 i 2519/4 k.o. Radoboj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.03.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.