Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. kolovoza 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000215

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006

Donja Stubica, 01.08.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽELJKO KORMAN, HR-49245 GORNJA STUBICA, LJ.GAJA 7

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine stambene i gospodarske namjene, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2843/1 (formira se od k.č. 2840, 2843/1, 2843/2 i 2844/4) k.o. Hum Stubički (na lokaciji u G. Stubici, Ulica. Lj. Gaja 7).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.