Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. veljače 2018.

Odluku o dodjeli Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ za 2017. godinu možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

KLASA: 550-01/18-01/15

URBROJ: 2140/01-02-18-1

Krapina, 12. veljače 2018.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09 i 11/13, 26/13-pročišćeni tekst) dana 12. veljače 2018. godine župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA/KINJA ZA DODJELU ŽUPANIJSKIH PRIZNANJA “VOLONTER/KA GODINE” I „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“

ZA 2017. GODINU

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Županijsko priznanje “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ su godišnja priznanja koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom VolontirAJMO za volonterski doprinos kojim volonteri/ke i volonterske akcije doprinose:

– poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupine/a osoba ili općoj dobrobiti;

– aktivnom uključivanju osobe/a ili skupine/a u društvena zbivanja;

– razvoju humanijeg društva i volonterstva. 

II. KATEGORIJE ŽUPANIJSKIH PRIZNANJA

Županijska priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

1. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE” (mladi 15-30 godina)

2. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE” (odrasli 31+ godina) i

3. Županijsko priznanje „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“.

III. OPĆI UVJETI I SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijedlog kandidata/kinje odnosno akcije za dodjelu Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i “VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ mogu podnijeti:

– organizatori volontiranja u smislu članka 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) (udruga, zaklada, fundacija, sindikat, vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica, državno tijelo i tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave) sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije;

– korisnici organiziranog volontiranja (fizičke ili pravne osobe koje primaju usluge volontiranja).

Organizatori i korisnici organiziranog volontiranja, kao predlagatelji, mogu podnijeti najviše dvije (2) prijave za svaku od kategorija.

U kategorijama volontera/ki godine predložena može biti svaka fizička osoba koja:

– obavlja volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu;

– ima navršenih 15 godina i više;

– volontirala je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave), a koje imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije i

– u 2017. godini ima evidentiranih najmanje 40 volonterskih sati u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja.

U kategoriji volonterske akcije godine predložena volonterska akcija može biti svaka akcija koja:

– ima za cilj prikaz konkretne volonterske akcije/aktivnosti i promociju volonterstva;

– uključuje građane u aktivnosti od općeg dobra za zajednicu;

– potiče lokalni razvoj na području Krapinsko-zagorske županije;

– završila je tijekom 2017. godine, bez obzira na datum početka.

Prednost pri odabiru kandidata/kinje za Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE“ imati će kandidati/kinje koji/e su volontirali/e i prethodnih godina.

Prijava za županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE“ mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac za prijavu kandidata/kandidatkinje za Županijsko priznanje “VOLONTER/KA GODINE” – ispunjen i potpisan, te ovjeren pečatom ako je prijavitelj pravna osoba, uz pripadajuću Suglasnost za prijavu – potpisanu;

2. Najmanje jednu pisanu preporuku organizatora volontiranja kod kojeg je kandidat/kandidatkinja provodio/la volonterske aktivnosti;

3. Preslika volonterske knjižice ili druge potvrde o volontiranju;

4. Fotografije kandidata/kandidatkinje – najmanje 2 fotografije (koristiti će se isključivo za potrebe elektronskog glasovanja) i

5. Obrazac Izvješća o volontiranju za pravne osobe prijavitelje za 2017. godinu – potpisan i ovjeren.

Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o volonterskim aktivnostima i profilu kandidata/kandidatkinje je sljedeća:

1. Potvrde o dodatnoj edukaciji volontera (preslika edukacija upisanih u volontersku knjižicu ili preslika potvrda o završenoj edukaciji volontera kandidata/kandidatkinje);

2. Ostala priznanja volontera.

Prijava za Županijsko priznanje „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac za prijavu volonterske akcije za Županijsko priznanje “VOLONTERSKA AKCIJA GODINE” uz pripadajuću Suglasnost za prijavu – ispunjene, potpisane i ovjerene;

2. Fotografije volonterske akcije – najmanje 2 fotografije (koristiti će se isključivo za potrebe elektronskog glasovanja)

3. Druge materijale koji potvrđuju volontersku akciju (fotografije, novinski članci, linkovi, tiskovni materijal i sl.), koristiti će se isključivo za potrebe elektronskog glasovanja i

4. Obrazac Izvješća o volontiranju za pravne osobe prijavitelje za 2017. godinu – potpisan i ovjeren.

IV. NAČIN PRIJAVE

Prijava kandidata/kandidatkinje/akcije podnosi se na propisanom obrascu i mora sadržavati potpunu dokumentaciju koja je navedena u točci III. Javnog poziva.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obrasci za prijavu dostupni su na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti i u fizičkom obliku u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska ulica 1 i u Mreži udruga Zagor, u Zaboku, Trg sv. Jelene 6.

V. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 12. ožujka 2018. godine.

Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima putem pošte, kurirske službe ili osobnom predajom u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije, a mogu se dostaviti i elektronskom poštom.

Prijave poštom šalju se preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Magistratska 1

49 000 Krapina

s naznakom na omotnici:

“Javni poziv za dodjelu Županijskih priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ za 2017. godinu – ne otvarati”

Ukoliko se prijava dostavlja elektronskom poštom, dostavljenu dokumentaciju moraju činiti skenirani izvornici s jasnim vlastoručnim potpisom fizičke osobe predlagatelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja pravne osobe i pečatom.

Prijava elektronskom poštom dostavlja se na adresu volontiranje@kzz.hr, s istom naznakom u predmetu elektronske pošte kao i na omotnici.

Prijave koje se predaju redovitom ili elektronskom poštom trebaju biti predane najkasnije zadnjeg datuma za zaprimanje prijava do 24:00 sata.

Prijava koje se dostavljaju osobno ili putem dostavljača, treba biti predana u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 (soba 2.), najkasnije zadnjeg dana roka za prijavu do 14:30 sati.

VI. POSTUPAK I KRITERIJI ODABIRA

Župan Krapinsko-zagorske županije će imenovati Povjerenstvo za dodjelu Županijskih priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) čiji će članovi/ce biti imenovani/e iz redova relevantnih dionika za razvoj volonterstva na području Krapinsko-zagorske županije.

Postupak odlučivanja o dobitniku Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ odvija se u dva kruga.

U prvom krugu Povjerenstvo odlučuje o prijavljenim kandidatima/kinjama/akcijama koji/e prolaze u drugi – uži krug izbora.

Povjerenstvo će odluku o prolasku kandidata/kinje/akcije u uži krug izbora donijeti sukladno slijedećim kriterijima:

– trajanje i učestalost volontiranja;

– samoinicijativnost i posvećenost pri obavljanju volonterskih aktivnosti;

– doprinos kandidata/kandidatkinje/akcije široj zajednici kao rezultat obavljanja volonterskih aktivnosti;

– specifičnosti u volonterskim aktivnostima predložene/og kandidata/kandidatkinje/akcije koje ga/ju razlikuju od drugih kandidata/kinja/akcija.

Kandidati/kinje/akcije koji uđu u uži krug izbora (finalisti izbora), biti će predstavljeni javnosti putem mrežne stranice Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr, te drugih društvenih i medijskih kanala.

U užem krugu izbora građani putem mrežne stranice www.kzz.hr elektronskim putem glasaju za kandidata/kandidatkinju/akciju po svom izboru.

Župan donosi konačnu Odluku o dodijeli Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” I „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ kandidatu/kandidatkinji/akciji koja u užem krugu izbora ostvari najveći broj glasova u svojoj kategoriji.

VII. OBJAVA REZULTATA

Odluka u prvom krugu bit će donesena od strane Povjerenstva do 19. ožujka 2018. godine, kada će biti objavljena imena kandidata/kinja/akcija koji su ušli u uži krug izbora. Uži krug izbora biti će otvoren do 31. ožujka 2018. godine, nakon čega će biti utvrđen/a dobitnik/dobitnica priznanja prema glasovima građana.

Odluka o dodijeli Županijskih priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ biti će objavljena na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr.

Županijska priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ biti će uručena dobitnicima na svečanom događaju, koji će se održati u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja konačne Odluke o dodijeli Županijskih priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKE AKCIJA GODINE“ za 2017. godinu. 

VIII. PITANJA VEZANA UZ PRIJAVU

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu volontiranje@kzz.hr najkasnije do 28. veljače 2018. godine.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslati će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena objavit će se na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.

Ž U P A N

Željko Kolar