Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. prosinca 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 061-01/22-01/02

URBROJ: 2140-02-22-1

Krapina, 5. prosinca 2022.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) dana 5. prosinca 2022. godine župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA/KINJA ZA DODJELU ŽUPANIJSKIH PRIZNANJA

“VOLONTER/KA GODINE” I „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“

ZA 2021. i 2022. GODINU

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Županijsko priznanje “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ su dvogodišnja priznanja koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom VolontirAJMO za volonterski doprinos kojim volonteri/ke i volonterske akcije doprinose sljedećim ciljevima:

 • poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupine/a osoba ili općoj dobrobiti,
 • aktivnom uključivanju osobe/a ili skupine/a u društvena zbivanja,
 • razvoju humanijeg društva i volonterstva.

II. KATEGORIJE ŽUPANIJSKIH PRIZNANJA

Županijska priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

 1. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE” i
 2. Županijsko priznanje „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“.

III. OPĆI UVJETI I SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijedlog kandidata/kinja odnosno akcije za dodjelu Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i “VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ mogu podnijeti:

 • organizatori volontiranja u smislu članka 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13 i 84/21) (udruga, zaklada, fundacija, sindikat, vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica, državno tijelo i tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave) sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije,
 • korisnici organiziranog volontiranja (fizičke ili pravne osobe koje primaju usluge volontiranja).

Organizatori i korisnici organiziranog volontiranja, kao predlagatelji, mogu podnijeti više prijava za svaku od kategorija.

U kategorijama volontera/ki godine predložena može biti svaka fizička osoba koja:

 • obavlja volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu,
 • ima navršenih 15 godina i više,
 • volontirala je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave), a koje imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • u 2021. ili 2022. godini* ima evidentiranih najmanje 40 volonterskih sati u organizacijama na području Krapinsko-zagorske županije koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja.

* najmanje 40 volonterskih sati u jednoj kalendarskoj godini

U kategoriji volonterske akcije godine predložena volonterska akcija može biti svaka akcija koja:

 • prikazuje konkretne volonterske akcije/aktivnosti i promovira volonterstvo,
 • uključuje građane/ke u aktivnosti od općeg dobra za zajednicu,
 • potiče lokalni razvoj na području Krapinsko-zagorske županije,
 • je završila tijekom 2021. ili 2022. godine, bez obzira na datum početka.

Prijava za županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE“ mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za prijavu kandidata/kandidatkinje za Županijsko priznanje “VOLONTER/KA GODINE” – ispunjen i potpisan, te ovjeren pečatom ako je prijavitelj pravna osoba, uz pripadajuću Suglasnost za prijavu – potpisanu,
 2. Najmanje jednu pisanu preporuku organizatora volontiranja kod kojeg je kandidat/kinja provodio/la volonterske aktivnosti,
 3. Presliku volonterske knjižice ili druge potvrde o volontiranju,
 4. Fotografije kandidata/kinje – najmanje dvije (2) fotografije (koristiti će se isključivo za potrebe objave dobitnika/ce priznanja),
 5. Obrazac Izvješća o volontiranju za pravne osobe prijavitelje za 2021. i/ili 2022. godinu – potpisan i ovjeren.

Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o volonterskim aktivnostima i profilu kandidata/kinje je sljedeća:

 1. Potvrde o dodatnoj edukaciji volontera/ke (preslika edukacija upisanih u volontersku knjižicu ili preslika potvrda o završenoj edukaciji volontera/ke kandidata/kinje),
 2. Ostala priznanja volontera.

Prijava za Županijsko priznanje „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za prijavu volonterske akcije za Županijsko priznanje “VOLONTERSKA AKCIJA GODINE” – ¬ ispunjen, potpisan i ovjeren, uz pripadajuću Privolu za prijavu – potpisanu,
 2. Fotografije volonterske akcije – najmanje dvije (2) fotografije (koristiti će se isključivo za potrebe objave dobitnika priznanja),
 3. Druge materijale koji potvrđuju volontersku akciju (fotografije, novinski članci, poveznice, tiskovni materijal i sl.),
 4. Obrazac Izvješća o volontiranju za pravne osobe prijavitelje za 2021. i/ili 2022. godinu – potpisan i ovjeren.

Ukoliko prijava, po ocjeni Povjerenstva, sadrži manje nedostatke, Povjerenstvo može u određenom roku zatražiti dopunu dokumentacije ili dodatna pojašnjenja. Za prijavitelje koji na zahtjev Povjerenstva u zadanom roku dostave traženo, smatrati će se da su podnijeli potpunu prijavu.

IV. NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi se podnose na propisanim obrascima i moraju udovoljavati uvjetima navedenim u točci III. Javnog poziva.

Obrasci su dostupni za preuzimanje u online servisu ePrijava https://eprijava.kzz.hr/ ili preko poveznice na službene mrežne stranice Krapinsko-zagorske županije gdje je objavljen Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom: https://www.kzz.hr/poziv-volonter-akcija-godine-2021-2022

Važna napomena predlagateljima: 

Ukoliko organizatori i korisnici organiziranog volontiranja kao predlagatelji podnose više prijava (za svaku od kategorija), kod svake prijave trebaju koristiti drugo korisničko imeZa svako novo korisničko ime potrebno je prijaviti se u sustavu.

Nepravovremene prijave i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

V. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 31. siječnja 2023. godine.

Dokumentaciju za prijavu projekta prijavitelj podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava (https://eprijava.kzz.hr/) Krapinsko-zagorske županije u roku prihvatljivom za podnošenje prijava.

Dokumenti u elektroničkom obliku MORAJU biti učitani u online servis ePrijava u PDF obliku. Dakle, ispunjeni na računalu, potpisani i ovjereni pečatom, te zatim skenirani u PDF obliku i kao takvi učitani u online servis ePrijava.

Svaki obrazac mora biti skenirani kao zasebni dokument. Napomena: ako obrazac ima više stranica, da bi ga se moglo učitati u online servis ePrijava mora biti skeniran kao jedinstveni dokument, a ne svaka stranica zasebno.

Prijave koje nisu dostavljene putem online servisa ePrijava neće biti uzete u razmatranje.

Prijava sadrži obvezne obrasce popunjene putem računala, vlastoručno potpisane od strane podnositelja/osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene pečatom prijavitelja (kada je primjenjivo). Dodatno, prijava može sadržavati i drugu dokumentaciju ukoliko je primjenjivo koja govori o potrebi (fotografije i sl.) te potrebne suglasnosti za prijavu ukoliko to prijava zahtijeva. Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi potrebna je suglasnost roditelja/skrbnika.

Prijave moraju biti dostavljene unutar prihvatljivog roka za podnošenje prijava, tj. od dana objave Javnog poziva do najkasnije zadnjeg dana roka za zaprimanje (31. siječnja 2023.) do 24:00 sata.

Poveznica https://eprijava.kzz.hr/ za pristup online servisu ePrijava nalazi se na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije https://www.kzz.hr/: na naslovnoj stranici (lijevo) u rubrici Kontakt – Online prijave na natječaje ili na naslovnoj stranici (desno) među plavo istaknutim izbornicima ePrijava – online prijave na natječaje.

Kako bi mogao koristiti online servis ePrijava, svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati. Naknadno pristupanje online servisu ePrijava moguće je s kreiranim korisničkim imenom i lozinkom.

Nakon registracije i prijave u online servis ePrijava, prijavitelj odabire i otvara pripadajući Javni poziv na koji podnosi prijavu te može preuzeti dokumentaciju koja je sastavni dio prijave programa.

Prijava se smatra predanom tek kada je prijavitelj u online servisu ePrijava odabrao opciju Pošalji zahtjev i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi.

VI. POSTUPAK I KRITERIJI ODABIRA

Župan Krapinsko-zagorske županije će imenovati Povjerenstvo za dodjelu Županijskih priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) čiji će članovi/ce biti imenovani/e iz redova relevantnih dionika za razvoj volonterstva na području Krapinsko-zagorske županije.

Povjerenstvo će donijeti prijedlog za dodjelu priznanja kandidatima/kinjama sukladno sljedećim kriterijima:

 • trajanje i učestalost volontiranja,
 • samoinicijativnost i posvećenost pri obavljanju volonterskih aktivnosti,
 • doprinos kandidata/kinje ili akcije široj zajednici kao rezultat obavljanja volonterskih aktivnosti,
 • specifičnosti u volonterskim aktivnostima predložene/og kandidata/kinje ili akcije koje ga/ju razlikuju od drugih kandidata/kinja/akcija.

Župan donosi konačnu Odluku o dodijeli Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” I „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ temeljem prijedloga Povjerenstva.

VII. OBJAVA REZULTATA

Odluka o dodijeli Županijskih priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ bit će objavljena na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr.

Županijska priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ bit će uručena dobitnicima na svečanom događaju po završetku Javnog poziva.

VIII. PITANJA VEZANA UZ PRIJAVU

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu volontiranje@kzz.hr najkasnije do 20. siječnja 2023. godine.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslati će se izravno na adrese elektronske pošte onih koji su pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.

 Ž U P A N 

Željko Kolar