Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje i poboljšanje ugost. i turist. usluga u agroturizmu za 2013. g.

Datum objave: 21. svibnja 2013.

ŽUPAN
KLASA: 334-01/13-01/08
URBROJ: 2140/01-02-13-2
Krapina, 09. svibnja 2013.

Na temelju članka 7., stavka.1. Pravilnika o dodjeli potpora za poboljšanje ugostiteljskih i turističkih usluga u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 04/13) obnašateljica dužnosti župana – zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

J A V N I  P O Z I V
za dodjelu potpora za povećanje i poboljšanje ugostiteljskih i turističkih usluga u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini

 

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu poticajnih sredstava za povećanje i poboljšanje ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu temeljem Pravilnika o dodjeli potpora za poboljšanje ugostiteljskih i turističkih usluga u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 04/13).

1. Korisnici sredstava mogu biti:

  • obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije,
  • obrti i trgovačka društva s pretežito vlastitom proizvodnjom na području Krapinsko-zagorske županije, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije.

2. Poticajna sredstva odobravati će se temeljem prijave, projekta i projektnog troškovnika za:

  • dogradnju i /ili adaptaciju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga u agroturizmu,
  • opremanje objekata s namjenom pružanja ugostiteljskih usluga u agroturizmu
  • ulaganje u uređenje turističkih sadržaja za pružanje turističkih usluga u agroturizmu.

3. Sredstva će se odobravati najviše do 50.000,00 kuna po projektu.

Sredstva će se moći koristiti isključivo za aktivnosti realizacije projekta, a ne za aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i troškovnika.

4. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 8. srpnja 2013. godine.

5. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenom službenom obrazcu KZŽ 5/1. 2013. uz koji je utvrđena obvezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrazac s popisom obvezne dokumentacije u prilogu može se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrazac za prijavu na Javni poziv ne smije se ni na koji način mijenjati.

6. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

7. Konačnu odluku o dodjeli potpora donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije.

8. Međusobna prava i obveze Županije i korisnika poticajnih sredstava za poboljšanje ugostiteljskih i turističkih usluga u agroturizmu utvrditi će se Ugovorom.

9. Obrazac za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom za Javni poziv
za dodjelu potpore za povećanje i poboljšanje ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini
-NE OTVARATI-

 

OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA
ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak