Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. svibnja 2014.

KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpore pri izradi

projektno-tehničke dokumentacije

u 2014. godini sukladno

 

„PROGRAMU POTICANJA LOKALNOG RAZVOJA 2014.-2016.“

 

Krapinsko- zagorska županija (u daljnjem tekstu:  Županija) putem „Programa poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016.“ (u daljnjem tekstu: Program) želi doprinijeti ostvarenju održivog lokalnog razvoja, a sukladno načelima ravnomjernog  razvoja županije u cijelosti.

Bespovratna sredstva osigurana putem ovog Programa namijenjena su za potporu pri pripremi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave sa područja Županije, a u svrhu pripreme projektno-tehničke dokumentacije za projektne prijedloge prihvatljive za financiranje putem  programa i fondova Europske Unije.

Pozivaju se svi zainteresirani prijavitelji da dostave svoje prijave za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije projektnog prijedloga za 2014. godinu,  a koji su sukladni ciljevima Programa.

 

FINACIJSKA SREDSTVA

Ukupan indikativan iznos Programa je 2.000.000,00 HRK. Sredstava su osigurana u Proračunu Krapinsko- zagorske županije na poziciji  R 0282.

Potpora se može ostvariti do 50 % ukupno prihvatljivih troškova prijave – Minimalni iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kn, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kn  po prijavi (uključujući PDV).

Prihvatljivi su svi troškovi nastali u 2014. godini.

 

PRIJAVITELJI – TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Jedinice lokalne samouprave, pojedinačno ili više njih zajedno isključivo s područja Krapinsko- zagorske županije.

 

PRIJAVA – ROK / DOKUMENTACIJA

Prijava se podnosi putem propisane dokumentacije u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet stranici Krapinsko- zagorske županije.

Prijava obvezno sadrži:

 1. PRIJAVNI OBRAZAC
 2. OBRAZAC PRORAČUNA (Prilog br.1)
 3. Izjavu o obvezi prijave projektnog prijedloga na programe i fondove EU (Prilog br.2)
 4. Izjavu o partnerstvu ( ako je primjenjivo – Prilog br.3)

 

PODRUČJA FINANCIRANJA

 1. Javna  poslovna, turistička i kulturna infrastruktura
 2. Energetska učinkovitost
 3. Zaštita okoliša i očuvanje zaštićenih područja

 

NAMJENA SREDSTAVA – ŠTO SE FINANCIRA

Sredstva Programa su namijenjena za izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu na programe i fondove Europske Unije te ostalih troškova povezanih sa pripremom projektnog prijedloga, koji uključuju niže navedene troškove :

 • Izrada tehničke dokumentacije (npr. idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, parcelacijski elaborat i ostalo)
 • Izrada troškovnika i izrada tehničkih specifikacija za ulaganja za koje nije potrebno ishođenje akta o gradnji
 • Izrada Studije izvedivosti, Studije utjecaja na okoliš i sve ostale potrebne elaborate i studije
 • Troškovi vezani uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (uređenje vlasničkih odnosa)

 

DOSTAVA PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, privatnom kurirskom službom ili dostavom na ruke (dostavljač će dobiti potpisan i datumom ovjeren odrezak) na dolje navedenu adresu:

 

KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet,

komunalnu infrastrukturu i EU fondove

Magistratska 1

49 000 Krapina

 

Na vanjskoj strani omotnice mora biti naznačeno:

 • Ne otvaraj
 • Naziv javnog poziva
 • Puni naziv prijavitelja i točna adresa prijavitelja.

INFORMACIJE

Javni poziv s dokumentacijom (Prijavni obrazac, Obrazac proračuna i Izjave) te „Program poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016.“ dostupni su na službenoj Internet  stranici Krapinsko- zagorske županije : www.kzz.hr

 

Za sve detaljne informacije i eventualne nejasnoće obratite se na niže navedeni kontakt.

Krapinsko- zagorska županija

luka.culjak@kzz.hr

+385 49 329 095