Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca

Datum objave: 20. kolovoza 2020.

ŽUPAN

KLASA: 311-01/20-01/142
URBROJ: 2140/01-02-20-1
Krapina, 20. kolovoza 2020. godine

Na temelju članka 8. Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 32/20) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 13/18 i 5/20) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca
Krapinsko-zagorske županije

1. Predmet Javnog poziva  je podnošenje Prijava za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika o dodjeli potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 32/20) (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 140/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis (SL L 3523, 18.12.2013.)

2. Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o i j.d.o.o.) i obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. koji proizvode zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda Zagorski mlinci za razdoblje 2019./2020. godine.

3. Prijavu mogu podnijeti: 

1) Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. koji proizvode Zagorske mlince prema specifikaciji i certificirani su proizvođači i nositelji potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda Zagorski mlinci za razdoblje 2019./2020., izdanom od strane certifikacijskog tijela Bureau Veritas Croatia d.o.o..

2) Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrti su prihvatljivi Podnositelji prijave ukoliko:

a) imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije (upisano najkasnije s danom objave Javnog poziva),

b) su registrirani najmanje 1 godinu do trenutka podnošenja prijave,
c) imaju prosječno jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (uključuje i vlasnika obrta),
d) imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
e) imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
f) su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),
g) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti,
h) njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti,
i) nisu u blokadi niti nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
j) njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti nad istima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
k) Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

4. Namjena potpore:

(1) Namjena potpore odnosi se na slijedeće prihvatljive aktivnosti:

SKUPINA A

 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca,
 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca, 
 • kupnja strojeva, opreme i alata za proizvodnju Zagorskih mlinaca,
 • kupnja gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca.

 SKUPINA B

 • marketinške aktivnosti i ulaganje za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

5. Iznos i intenzitet potpore:

a) najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
b) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B odobravaju se u iznosu do 20% od ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u sufinanciranju predloženog projekta i može dosegnuti do 80% ukupno prihvatljivih troškova.
Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

6. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2020. godine.

Prihvatljivi troškovi su:

1) kupnja objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca na području Krapinsko-zagorske županije,

2) kupnja objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca na području Krapinsko-zagorske županije,

3) izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca (temeljem troškovnika) na području Krapinsko-zagorske županije,

4) izgradnja, uređenje ili proširenje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca na području Krapinsko-zagorske županije,

5) nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za proizvodnju Zagorskih mlinaca,  

6)  kupnju gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca,

7) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda Zagorskih mlinaca (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),

8) edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,

9) marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima, zakup i opremanje izložbenog prostora, oblikovanje proizvoda (dizajn) i izrada web stranice).

Neprihvatljivi troškovi su:

1) Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave,

2) Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije),

3) Nabava rabljenih strojeva i opreme,

4) Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.),

6) Projektna dokumentacija sa svim potrebnim dozvolama i studijama za izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskog objekta za proizvodnju Zagorskih mlinaca,

7) Nabava/kupovina/najam:

 • osobnih automobila,
 •  radnih vozila,
 •  gospodarskih motornih vozila za prijevoz tereta dopuštene mase iznad 12.000 kg,

8) Troškovi studija (školarine),

9) Troškovi tečajeva i edukacije koje nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, informatički tečajevi i sl.) te stjecanja formalnog obrazovanja,

10) Najam opreme i strojeva,

11) Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala,

12) Obnavljanje certifikata, kontrolni audit,

13) Web-hosting,

14) Oglašavanje u medijima,

15) Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj),

16) Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića,

17) Trošak konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata.

7. Podnošenje Prijave s obaveznom i specifičnom dokumentacijom

Osnovna dokumentacija

 •  Ispunjen Obrazac prijave za dodjelu potpore (Prilog I.);
 • Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od objave Javnog poziva  (za trgovačka društva);
 • Preslika obrtnice (za obrte);
 • Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva/vlasnika obrta;
 • Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Prilog III. za trgovačka društva i obrte);
 • Ispunjen Obrazac Suglasnosti za objavu osobnih podataka ( Prilog IV.)
 • Ispunjena Skupna izjava (Prilog V., za trgovačka društva);
 • Potvrda Porezne uprave za Podnositelja prijave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana od objave Javnog poziva ili potvrda Porezne uprave da je odobrena obročna otplata duga, (za trgovačka društva i obrte), (putem aplikacije e-građanin);
 • BON 2 / SOL 2 za Podnositelja prijave, (za trgovačka društva  i obrte);
 • Ispunjena Izjava Podnositelja prijave u kojoj Prijavitelj izjavljuje da isti i njegovi pojedinačni vlasnici, partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije (Obrazac VIII.);
 • Preslika Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda Zagorski mlinci za razdoblje 2019/2020.;
 • Prilozi potvrdi za svih 12 mjeseci 2019. godine te od 01.01. do 30.06.2020. godine (na kojima se vide količine koje su proizvođači prijavili da će proizvesti);
 • Preslike obrazaca OB-05 (Evidencijska lista otpreme Zagorskih mlinaca) za razdoblje od 01.01.2019. godine do 30.06.2020. godine (iz kojih su vidljive mjesečne količine Zagorskih mlinaca stavljene na tržište);
 • Fotografije proizvoda i promidžbeni materijal.

Specifična dokumentacija:

a) Za namjenu:

 • kupnje strojeva opreme i alata za proizvodnju Zagorskih mlinaca;
 • kupnje gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca;
 • marketinških aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta;
 • edukacije i stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika. 

Računi s izvodima s bankovnog žiro računa kao dokaz o plaćanju, ponude, predračuni i  ugovori.

b) Za namjenu:

 • kupnje gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca;

Predugovor za namjenu kupnje gospodarskih objekata i dokaz o legalnosti objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz).

c) Za namjenu:

 • kupnje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca;

Predugovor za namjenu kupnje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca i dokaz o legalnosti objekata (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz).

d) Za namjenu:

 • izgradnje objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca;
 • izgradnje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca.

Zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz prava vlasništva nad zemljištem, ne stariji od 8 dana od dana podnošenja Prijave, uz odgovarajuće dokaze o vlasništvu,
Troškovnici radova ovjereni od strane ovlaštenog projektanta.

e) Za namjenu:

 • uređenja ili proširenja gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca;
 • uređenja ili proširenja objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca.

Dokaz o legalnosti objekta (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz),
Ugovor o dugoročnom zakupu objekta na minimalno 10 godina uz odgovarajuće dokaze o legalnosti objekta (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz) (Ugovor o dugoročnom zakupu objekta ne može biti sklopljen unutar partnerskih i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave);
Troškovnici radova ovjereni od strane ovlaštenog projektanta.

Ponude i predračuni ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja Prijave, a troškovnici 60 dana od podnošenja Prijave te isti moraju sadržavati osnovne podatke o ponuditelju.

Popis priloga koji se prilažu u Prijavi:

 1. Prilog I. –   Obrazac Prijave za potporu,
 2. Prilog III. – Obrazac: Izjave o korištenim potporama male vrijednosti,
 3. Prilog IV. – Obrazac: Suglasnost za objavu osobnih podataka,
 4. Prilog V. –  Obrazac: Skupna izjava,
 5. Prilog VIII. – Obrazac: Izjava podnositelja Prijava 

8. Način i uvjeti podnošenja Prijave za potporu

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Obrasca Prijave za potporu uz koji se prilaže obavezna i specifična dokumentacija. Obrasci s o popisom obavezne dokumentacije mogu se preuzeti na web stranici: http://www.kzz.hr// (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Ispunjen Obrazac Prijave za potporu s obaveznom i specifičnom dokumentacijom podnose se isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja te poslati na adresu:

Krapinsko-zagorska županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
„ ZA JAVNI POZIV-dodjela potpore za poticanje proizvodnje ZAGORSKIH MLINACA“
Magistratska 1, 49000 Krapina,
– „NE OTVARAJ“-

9. Detaljne upute o postupku obrade Prijava za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.
10. Rok za podnošenje Prijava za potporu teče od dana objave i traje do 9. rujna 2020. godine.

ŽUPAN
Željko Kolar