Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. studenoga 2006.

Krapinsko zagorska županija
KLASA: 602-01/06-01/20
URBROJ: 2140/1-02-06-2
Krapina, 22. studeni 2006.
 
Na temelju članka 4. stavak 1. Odluke o subvenciji prijevoza učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u II. polugodištu školske godine 2006/2007. («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 17/06) Županijsko poglavarstvo objavljuje
J A V N I  P O Z I V
za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola
I. Pravo na subvenciju prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije koji su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske, ako je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja najmanje 5 kilometara i svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima javnog prijevoza.
 
II. Subvencija prijevoza iznosi 50% cijene mjesečne učeničke karte jeftinijeg prijevoznog sredstva za određenu relaciju na kojoj učenici koriste uslugu javnog prijevoza Pravo na subvenciju prijevoza u 100% iznosu imaju učenici u obiteljima s troje i više djece na školovanju.
III. Subvencija prijevoza odobrava se za vrijeme II. polugodišta školske godine 2006/2007.
IV. Prijavu po ovom Pozivu za subvenciju troškova prijevoza podnosi roditelj odnosno skrbnik učenika.
V.  Prijava za subvenciju prijevoza podnosi se na obrascu koji se može dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Službi za prosvjetu, kulturu i šport, Krapina, F. Galovića bb ili putem web stranice Županije na www.kzz.hr te u srednjim školama na području Županije.
VI. Uz prijavu za subvenciju prijevoza u iznosu od 50%  prilaže se:
 
– preslika osobne iskaznice podnositelja prijave,
– potvrda škole o upisanom razredu u školskoj godini učenika  za kojeg se traži subvencija.
     
          Uz prijavu za subvenciju prijevoza u iznosu od 100% prilaže se:
–  preslika osobne iskaznice podnositelja prijave,
–  izjava o zajedničkom domaćinstvu,
– potvrda ustanove o upisu u školskoj odnosno akademskoj godini učenika odnosno studenta u obitelji.
VII. Isplatu iznosa subvencije prijevoza vrši Županija na tekući račun korisnika do kraja mjeseca za sljedeći mjesec.
VIII. Iznimno, učenici srednjih škola s prebivalištem na području gradova Donja Stubica i Oroslavje te općina Gornja Stubica, Stubičke Toplice i Đurmanec koji za putovanje od najbližeg željezničkog kolodvora do mjesta školovanja koriste željeznički prijevoz pravo na subvenciju koriste pri kupnji pretplatne karte.
IX. Korisnik prava na subvenciju prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Upravni odjel za društvene djelatnosti, Službu za školstvo, kulturu i šport.
X.  Sve potrebne informacije po ovom Pozivu mogu se dobiti u Službi za školstvo, kulturu i šport u Krapini, F. Galovića bb odnosno na telefon broj: 301-245.
 
Ž U P A N I C A
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.