Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja (za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima…)

Datum objave: 30. srpnja 2013.

ŽUPAN

KLASA: 320-01/13-01/56

URBROJ: 2140/01-02-13-2

Krapina, 22.07.2013.

Na temelju članka 9., stavak 1. Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/12 i 4/13) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

J A V N I P O Z I V

za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja:

za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje

1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstva za aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/12 i 4/13).

2. Na Javni poziv prijavljuje se:

• “Aktivnost” sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje.

• “Ukupno prihvatljivi troškovi” su troškovi za aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje za koje podnositelj prijave na Javni poziv može ostvariti financijska sredstva.

3. Dodjela financijskih sredstva za aktivnost sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima,tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

4. Korisnici sredstava mogu biti:

• obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

• obrtnici,

• poljoprivredne zadruge,

• trgovačka društva i druge pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije.

• udruženja poljoprivrednika i šumoposjednika koja su upisana u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji uz uvjet da svi njihovi članovi imaju sjedište ili prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije.

• jedinice lokalne samouprave, regionalne i lokalne institucije i ustanove s područja Krapinsko-zagorske županije.

5. Financijska sredstva odobriti će se podnositelju prijave u iznosu do 100% ukupno prihvatljivog troška za sudjelovanje (kotizacija) na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje, a najviše do 2.000,00 kuna po podnesenoj prijavi.

6. Rok za podnošenje prijava je do iskorištenja osiguranih sredstva.

7. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima:

OBRAZAC KZŽ 8./A, OBRAZAC KZŽ 8./3, uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obavezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

8. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

9. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstva donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

10. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za Javni poziv

za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja:

za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima i seminarima iz ruralnog razvoja i tehnologije i organizacije poljoprivredne proizvodnje

– NE OTVARATI –

 

                                                                                                                    ŽUPAN

                                                                                                                  Željko Kolar