Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. travnja 2010.

             
 
      REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA REALIZACIJU PROJEKTA „DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE“ PO MODELU JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA
 
 
 1.      Projekt
 
Krapinsko-zagorska županija (u daljnjem tekstu: Županija) traži privatnog partnera, tj. privatnog poduzetnika ili udružene privatne poduzetnike (u daljnjem tekstu. Izvršitelj), koji će svojim sredstvima financirati i realizirati projekt „Doma za starije i nemoćne osobe“. Projekt će se realizirati sukladno ugovoru s Županijom (u daljnjem tekstu: Ugovor o JPP), uz primjenu  modela javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: JPP).
 
2.      Kratak opis komponenti projekta
 
Krapinsko-zagorska županija na prostoru lokacije bivše Opće bolnice Zabok u Zaboku, Gajeva ulica 13, ukupne površine zemljišta 1574 čhv, planira realizirati Dom za starije i nemoćne osobe po modelu JPP.
 
Ovim projektom namjerava se oblikovati životni prostor za cca 200 osoba u jedinstvenoj građevini koja funkcionira poput stambenog susjedstva (rekonstrukcija postojeće izgradnje i  planirana izgradnja-ukupno 8.800m2; uređenje okoliša–ukupno 1.500m2 ) sukladno izrađenoj Urbanističko-arhitektonskoj studiji.
 
Županija na označenoj nekretnini ustupa pravo građenja, a od privatnog partnera očekuje se preuzimanje obveze projektiranja, gradnje i rekonstrukcije građevine, financiranje, upravljanje i održavanje,  u svrhu pružanja krajnjim korisnicima javne usluge iz nadležnosti javnog partnera. Unutrašnja organizacija prostora, planirani smještajni kapaciteti i drugi sadržaji definirani su Urbanističko-arhitektonskom studijom. Ista je dostupna na web stranici Krapinsko-zagorske županije ( www.kzz.hr/natjecaji.asp?ID=204201001097071 ).
 
3.      Svrha projekta
 
Ovim projektom Županija ostvaruje svoje interese dobivanjem odgovarajućih objekata kojima će se ublažiti ključni problemi nedostatka smještajnih kapaciteta i unaprijediti socijalna i zdravstvena skrb starijih i nemoćnih osoba. Nakon isteka trajanja Ugovora o JPP-u, dom za starije i nemoćne osobe sa svim pripadajućim sadržajima vraća se Županiji u puno besteretno vlasništvo.
 
Privatni partner (Izvršitelj) ostvaruje svoje interese povratom uloženih sredstava za vrijeme trajanja Ugovora o JPP-u te ostvarivanjem dobiti  vlastitim korištenjem građevine te naplaćivanjem usluge direktno od krajnjih korisnika, sukladno uvjetima Ugovora o JPP.
 
4.      Pravni okvir
 
Pravni temelj projekta  oslanjat će se na Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“, broj 129/08),  provedbene propise donijete temeljem Zakona o javno-privatnom partnerstvu kojima se detaljnije uređuje postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata JPP-a te ostale pozitivne propise potrebne za realizaciju ovog projekta.
 
Izvršitelj će za vrijeme trajanja Ugovora o JPP-u biti vlasnik izgrađenog objekta, dok zemljište ostaje u vlasništvu Županije.
 
5.      Podjela prava i obveza
 
Ponuditelj koji podnese najpovoljniju obvezujuću ponudu i koji bude odabran temeljem provedenog javnog nadmetanja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07 i 125/08), osnovat će društvo posebne namjene (DPN) koje će biti Izvršitelj Ugovora o JPP. Izvršitelj će sukladno Ugovoru o JPP-u, a na osnovi ustupljenog prava građenja:
– nakon potpisa Ugovora o JPP-u, izraditi glavni i izvedbeni projekt sukladan izrađenoj Urbanističko-arhitektonskoj studiji,  izgraditi Dom za starije i nemoćne osobe prema tom projektu, upravljati njime i održavati ga u roku od 30 godina,
– u svrhu izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe, Izvršitelj će koristiti vlastita sredstva odnosno jamstva bez financijskog sudjelovanja i jamstva Županije,
– predviđeno je da izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe traje 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o JPP-u,
– Izvršitelj će sam koristiti Dom za starije i nemoćne osobe prema svom nahođenju i programu, a u skladu s Ugovorom o JPP-u te direktno naplaćivati pružene usluge od krajnjih korisnika Doma,
– Izvršitelj će Županiji redovito plaćati mjesečnu naknadu za korištenje zemljišta na kojem se nalazi Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu predviđenom Ugovorom o JPP-u,
– pravo građenja stupit će na snagu kada se steknu uvjeti određeni Ugovorom o JPP-u,
– istekom razdoblja korištenja prava građenja, Izvršitelj predaje Dom za starije i nemoćne osobe u posjed i besteretno vlasništvo Županiji bez naknade.
 
6.      Uvjeti za prihvat iskaza interesa
 
Zainteresirane tvrtke moraju dostaviti sve potrebne informacije za dokazivanje kvalificiranosti i sposobnosti za obavljanje posla koji je predmet ovog Poziva, kao što su:
 
a) isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda o registraciji tvrtke s potpunom organizacijskom strukturom,
b) ugovor o konzorciju, ako prijavu podnose udružene tvrtke,
c) izjava da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekata, ovjerena od nadležnog tijela,
d) izvještaj o poslovanju i financijskom stanju tvrtke (ili tvrtki u slučaju konzorcija) tijekom zadnjih pet godina, ovjereni od ovlaštenog revizora,
e) dokazi o odgovarajućem iskustvu, s potvrđenim referencama u financiranju, gradnji, održavanju, gospodarenju objektima iste ili slične namjene,
f) prijedlog modaliteta i mogućnosti financiranja,
g) brošure, katalozi i slično.
 
Putem poziva za iskazivanje interesa Županija nastoji utvrditi tržišni interes potencijalnih privatnih partnera za sudjelovanje u realizaciji projekta po modelu javno-privatnog partnerstva, a ukoliko isti postoji, Županija će nastaviti s daljnjim postupcima sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i provedbenim propisima.
 
Iskazivanje interesa ne predstavlja preduvjet za sudjelovanje te potencijalne privatne partnere ne obvezuje na sudjelovanje u daljnjim postupcima, međutim iskazivanjem interesa potencijalni privatni partneri mogu utjecati na daljnji razvoj i realizaciju projekta.
 
Prijavu na ovaj Poziv, sa dokazima pod točkom 6., potencijalni privatni partneri dostavljaju na adresu: Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska ulica 1 najkasnije do 14. svibnja 2010. godine.
 
 
KLASA: 372-01/10-01/01
URBROJ: 2140/1-09-10-3
Krapina, 20.travnja 2010.
 
 
Rok za prijavu je produžen do 31.05.2010. godine.