Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 740-15/21-01/01

URBROJ: 2140/01-01-21-2

Krapina, 17. studenog 2021.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 33/14), Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva

Krapinsko-zagorske županije

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za praćenje i suzbijanje korupcije na području Krapinsko-zagorske županije.

Zadaće Povjerenstva su:

 • izrađuje i predlaže Županijskoj skupštini program kojim se u obavljanju poslova djelokruga tijela Krapinsko-zagorske županije smanjuje ili onemogućava pojava korupcije,
 • provodi i prati realizaciju programa suzbijanja korupcije za Krapinsko-zagorsku županiju,
 • predlaže Županijskoj skupštini ostale mjere aktivnosti na sprečavanju svih vrsta koruptivnog ponašanja,
 • sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje mu dostavljaju građani i pravne osobe,
 • provodi informiranje javnosti o provedbi programa i mjera za suzbijanje korupcije za Krapinsko-zagorsku županiju,
 • provodi informiranje javnosti o načinima prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije,
 • surađuje s ostalim čimbenicima zaduženim za provedbu programa za suzbijanje korupcije na podizanju ukupne svijesti u javnosti o štetnosti korupcije,
 • prati Nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije,
 • podnosi izvješće Županijskoj skupštini o realizaciji programa za suzbijanje korupcije,
 • jednom godišnje izvještava Županijsku skupštinu o svom radu

II.

Povjerenstvo ima 7 članova.

U Povjerenstvo članovi predstavničke većine u Županijskoj skupštini daju jednog člana, članovi predstavničke manjine u Županijskoj skupštini daju dva člana, a četiri se člana biraju javnim pozivom iz reda uglednih javnih djelatnika.

Povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Mandat članova Povjerenstva traje do isteka tekućeg mandata Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

III.

Za člana/članicu Povjerenstva može biti kandidirana osoba koja je:

 • punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
 • ima prijavljeno prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije najmanje godinu dana,
 • nije član nijedne političke stranke unatrag godinu dana, računajući od dana objave ovog Javnog poziva,
 • nije osuđivan za kaznena djela i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Kandidature za članove Povjerenstva mogu isticati građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove te druge pravne osobe.

IV.

Kandidature za članove Povjerenstva dostavljaju se na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva te su dostupni na mrežnim stranicama Županije (www.kzz.hr) i to:

 • obrazac za isticanje kandidata za člana,
 • obrazac izjave da kandidat nije član političke stranke,
 • obrazac životopisa (EUROPASS format).

Kandidati su uz gore navedne obrasce dužni priložiti i:

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, računajući od dana objave ovog Javnog poziva),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela.

V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Županije. Kandidature za člana dostavljaju se u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije (Magistratska 1, Krapina – prizemlje) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, s naznakom „Prijedlog kandidata za člana Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije“ ili elektronskim putem na adresu elektronske pošte jp-antikorupcija@kzz.hr u pdf obliku.

VI.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz javnog poziva i u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, na temelju popisa važećih kandidatura, predlaže Županijskoj skupštini izbor četiri člana Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Županije.

VII.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. 

ZAMJENIK PREDSJEDNICE

ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Matija Kraševac