Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za pripremu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata

Datum objave: 3. lipnja 2014.

ŽUPAN

KLASA: 320-01/14-01/49

URBROJ: 2140/01-02-14-2

Krapina, 29. svibnja 2014.

Na temelju članka 9., stavka 1. Pravilnika za pripremu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata u svrhu primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u 2014. i 2015.godini, te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV

za pripremu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata u svrhu primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u 2014. godini

 

1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore za pripremu projektne dokumentacije temeljem Pravilnika za pripremu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata u svrhu primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 10/14) koji je usklađen sa Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352/9, 24.12.2013.).

2. Korisnici sredstava mogu biti:

– Fizičke i pravne osobe koje se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda registrirani kao poljoprivredna gospodarstva definirana Zakonom o poljoprivredi (“Narodne novine” br. 149/09, 127/10, 50/12, 120/12, 148/13) koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, te imaju proizvodnju i objekte na području Krapinsko-zagorske županije.

3. Na Javni poziv prijavljuje se priprema projektne dokumentacije za legalizaciju objekata u svrhu primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

4. Financijska potpora će se odobravati u iznosu do 40% ukupnog troška bez PDV-a odnosno za mlade poljoprivrednike 50% ukupnog troška bez PDV-a za pripremu dokumentacije, a najviše u iznosu:

– do 13.000,00 kuna po korisniku za zahtjevnu zgradu čija površina je veća od 1.000 m²,

– do 7.000,00 kuna po korisniku za manje zahtjevnu zgradu čija je površina veća od 400 m², a manja od 1.000 m²,

– do 4.000,00 kuna po korisniku za jednostavnu zgradu čija površina nije veća od 400 m².

5. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 18. srpnja 2014. godine.

6. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima uz koje je utvrđena obvezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici:http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

7. U razmatranje se neće uzeti prijave koje nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

8. Povjerenstvo, ovisno o broju prijava na Javni poziv koje ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora za pripremu projekata kroz ovaj Pravilnik, te ovisno o osiguranom iznosu u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju, utvrditi će pojedinačni iznos financijskih potpora i Prijedlog liste korisnika.

9. Temeljem utvrđenog Prijedloga liste korisnika korisnici se pisanim putem obavještavaju o predviđenom iznosu potpore, te o tome da je riječ o potpori de minimis pozivajući se na Uredbu de minimis.

10. Po dostavljenoj obavijesti o predviđenom iznosu korisnici su obvezni dostaviti u pisanom ili elektroničkom obliku Izjavu o svakoj potpori de minimis na koju se odnosi Uredba de minimis, primljenoj tijekom prethodne dvije fisklane godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

11. Po dostavljenim Izjavama o primljenim potporama de minimis, Županija može izvršiti provjeru vjerodostojnosti Izjava pri Ministarstvu poljoprivrede koje vodi evidenciju odobrenih potpora de minimis u poljoprivredi.

12. Na temelju Prijedloga liste korisnika i dostavljenih Izjava o primljenim potporama de minimis, župan donosi Odluku o dodjeli potpora za pripremu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata u svrhu primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

13. Međusobna prava i obveze Županije i Korisnika za aktivnosti koje su u pripremi utvrditi će se Ugovorom.

14. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom za Javni poziv

za Potporu za pripremu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata u svrhu primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda

-NE OTVARATI- 

ŽUPAN

Željko Kolar