Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. veljače 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE
KLASA: 007-02/14-01/05
URBROJ: 2140/01-09-14-1
KRAPINA, 30. 01. 2014.

Temeljem članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 88/01 i 11/02), članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata («Narodne novine», broj 140/09), upućuje se

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima
udruga na području Krapinsko-zagorske županije

Imajući u vidu nespornu važnost i značaj civilnog društva, kao jedne od temeljnih odrednica suvremene demokracije, Krapinsko-zagorska županija nastoji razvijati partnerski odnos s građanima i organizacijama civilnog društva na svom području. Nastojeći u otvorenom dijalogu i suradnji utvrditi najprihvatljivije i najtransparentnije načine za unapređenje razvoja civilnog društva na području Županije, pokrenula je postupak donošenja nove Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije.

Rukovođeni dosadašnjim iskustvom i razvojnim napretkom pojedinih segmenata civilnog društva, predlažu se određene izmjene, koje se odnose na sljedeće:

  • financijske potpore dodjeljivale bi se isključivo projektima udruga po predloženim kriterijima,
  • kriterije po kojima se ne mogu ostvariti financijske potpore,
  • projekti bi se s obzirom na sadržaj aktivnosti razvrstavali u predložena područja,
  • vrednovanje projekta vršilo bi jedno stručno povjerenstvo sastavljeno od sedam članova/ica – jednog predstavnika/ice Upravnog odjela nadležnog za udruge, dva predstavnika/ice ustanova koje je osnivač Krapinsko-zagorska županija, dva predstavnika/ice radnih tijela Županijske skupštine i dva predstavnika/ice udruga, po utvrđenom evaluacijskom obrascu,
  • minimalni iznos financijske potpore pojedinom projektu iznosio bi 5.000,00 kuna, a maksimalni 50.000,00 kuna.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: udruge@kzz.hr zaključno do 17. veljače 2014. godine.

Pristigli prijedlozi razmotrit će se i prihvaćeni ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koja će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

V. D. PROČELNIKA
Nikola Gospočić, dipl. iur.