Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. studenoga 2015.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

KLASA: 007-02/15-01/203
URBROJ: 2140/01-09-15-2
KRAPINA, 5. studenoga 2015.

              Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14), upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

U nastojanjima za unapređenjem partnerskog odnosa s građanima organiziranima putem organizacija civilnog društva, neminovno je sudjelovanje svih zainteresiranih u postupku donošenja pravne regulative kojom se definira ovaj oblik društvenog angažmana. Cilj je u otvorenom dijalogu iznaći najoptimalnije načine razvoja civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije, kao jedne od temeljnih odrednica suvremene demokracije i neposrednog segmenta aktivnog uključivanja građana u sistem donošenja odluka, važnih kako za njih osobno, tako za zajednicu i društvo u cjelini.

Stupanjem na snagu Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), stekli su se uvjeti za pokretanje postupka donošenja Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Pravilnika, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail adresu: udruge@kzz.hr zaključno do 20. studenog 2015. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Pravilnika koji će se proslijediti Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug